Приветствия

Покажи Страниците

 

 

Уважаеми дами и господа,

Поздравявам Ви с откриването на конференцията „Save the Planet”, която за поредна година представя добрите практики в областта на управлението на отпадъците и рециклирането. Фокусирайки се върху иновациите в сферата, събитието представя новите технологии и добрите практики в публичния и частния сектор и разглежда отпадъците като ресурс.  

Бих искала да благодаря на организаторите, че и в Седмото издание на Конференцията поканиха за участие Министерство на околната среда и водите. Това е възможност пред широка аудитория да представим новостите и основните аспекти в българското законодателство по управлението на отпадъците, тенденциите и постигнатите резултати по отношение рециклирането и оползотворяването им.

В посланието си към вас, бих искала да поставя още няколко акцента. Пакетът „Кръгова икономика“, представен на 2 декември 2015 г. от  ЕК очерта пътя за преход от линейна към кръгова икономика, в рамките на която стойността на продукти, материали и ресурси ще бъде запазена възможно най-дълго в икономическия цикъл. По този начин ще бъде насърчено устойчивото развитие, увеличена глобалната конкурентоспособност на европейския пазар и открити нови работни места. Кръговата икономика е насочена към създаването на иновативни бизнес модели, преминаване към устойчивост в производство и консумацията.

Планът за действие предвижда всеобхватни ангажименти на ЕС по отношение на  екодизайна, разработването на стратегически подходи за пластмаса и химикали, инициативи за финансиране на иновативни проекти. Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ предвижда целенасочени действия в областта на хранителните отпадъци, строителството, критичните суровини, индустриалните и минните отпадъци, потреблението и обществените поръчки, торовете и повторната употреба на води.

Стремежите на ЕК са свързани с въвеждането на максимален процент за депониране на отпадъците от 10 на сто спрямо генерираните битови отпадъци към 2030 г. и от 65 процента рециклиране и подготовка за повторна употреба на битови отпадъци към 2030 г.
През последните години страната увеличи количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци и инвестира в изграждането на цялостна инфраструктура, която да осигури постигането на заложените в законодателството цели.

Ивелина Василева
Министър на околната среда и водите

 


 

Уважаеми участници,

Радвам се, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството е сред институциите, под чийто патронаж преминава Международния форум за енергийна ефективност и интелигентни сгради, защото енергийната ефективност е сред приоритетите на министерството и правителството.

Съществен е приносът Ви за развитието на тази ключова за обществото и икономиката ни тема. Когато преди 12 години стартирахте форума за енергийна ефективност се говореше като фантастична тема от бъдещето, неприложима за България. Днес за нея говорят и децата, а мерките за пестене на енергия и опазване на околната среда са залегнали дълбоко както в строителството, така и във всички сфери на икономиката. Благодарение на организации като Вашата, усърдната работа на правителството и солидарността на Европейския съюз днес не само говорим за енергийна ефективност, но развиваме мащабни програми за стотици милиони.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработи и стартира Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която се финансира от националния бюджет с 1 млрд. лв. По програмата до момента за саниране кандидатстват над 2100 жилищни блока с над 36 апартамента в цялата страна. Това значи енергийна ефективност за домовете на хиляди български домакинства. Но програмата ще постигне не само това. Тя ще изпълни няколко цели – по-малки сметки за отопление, санирани и естетически реновирани жилищни блокове, създадени стотици работни места и щадене на околната среда.

Имаме уверението на Министерството на финансите, че през 2017 г. ще бъдат отделени още 1 млрд. лв., за да продължим работа по обновяване на жилищните блокове във всички общини. Със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. успяхме да санираме още 156 жилищни блока в страната. Със средства от програмата внедрихме мерки за енергийна ефективност и в десетки училища, детски градини, социални и обществени сгради. Продължаваме със същия хъс и с новата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по която ще можем да санираме учебни заведения, обществени сгради, жилища на социално слаби граждани и сгради-паметници на културата.

Енергийната ефективност е бъдещето! Ако искаме да живеем в чиста, красива и сигурна околна среда, трябва да мислим глобално и да предприемаме подобни мащабни начинания.
Продължавайте със същия ентусиазъм да подпомагате навлизането на иновативните технологии, както и развитието на сектора устойчиво развитие и енергийна ефективност в страната!
Желая Ви успех!

Лиляна Павлова
Министър на на регионалното развитие и благоустройството на Република България


 


 

Приветствие от г-н Божидар Лукарски, Министър на икономиката на Република България

Уважаеми делегати,

Повишаването на енергийната ефективност и изграждането на интелигентни градове, базирани на системното въвеждане на иновации са определящи фактори за постигането на устойчиво развитие и ускорен икономически ръст. Те имат пряко отношение не само към същественото подобряване на условията и средата, в която живеем, но и към изграждането на една по-конкурентна национална икономика.

В условията на ограничени запаси, включително и енергийни, е необходимо да създаваме интелигентни производства, които могат да мултиплицират полезното действие на влаганите ресурси. Това е необходимо условие за гарантиране на възможността ни да увеличаваме създаваната в икономиката ни добавена стойност, да постигаме устойчиво развитие и повишаване на стандартите в дългосрочен план.

Представянето на последните тенденции и добри практики в сферите на енергийната ефективност и интелигентните градове е важна стъпка в този процес. Надявам се форумът да изиграе отредената му важна роля на платформа за споделяне на идеи, които имат потенциала да променят визията на българския град и начина, по който българските фирми правят бизнес.
Вярвам, че делегатите ще имат своя значим принос!

Божидар Лукарски
Министър на икономиката на Република България  

Приветствие от г-жа Улрике Щрака, търговски съветник, Advantage Austria Sofia

Австрия – водеща страна на пазара в Европа в областта на технологиите за опазване на околната среда


Още в края на 70-те години австрийците започнаха да се тревожат за чистотата на околната среда: ставаше въпрос за киселинните дъждове и „измирането“ на гората, а също и за замърсените води. Но и туристическият бранш също разпозна опасността, която произлизаше от замърсяването на околната среда.

Това беше тласъкът за разработването на технологии, които служат за опазване на природата и за устойчиво индустриално развитие. Бяха създадени методи за обезвреждането на отпадъци и тяхното оползотворяване, за получаване на енергия от възобновяеми природни източници както и за пречистване на отпадъчни и димни газове. Приетите законови разпоредби означаваха оскъпяване на продукцията и повече разходи за данъкоплатците. Но тези технологии се превърнаха в експортен шлагер.

Днес Австрия заема водещо място в Европа и света в областта на технологиите за опазване на околната среда.  Австрийските компании, които тази година участват в изложението „Save the Planet“, вече са познати в България. Предлаганите от тях методи обхващат от сортирането на отпадъци през тяхното използване и стигат до получаването на топлинна и електрическа енергия от биомаса и дървесни отпадъци.

Сега те представят на „Save the Planet“ най-новите усъвършенствания на своите технологии и биха искали да разширят кръга на клиентите си.
Днес България е изправена пред важната задача да изчисти природата си. В това страната получава съдействие и по различни оперативни програми на ЕС. Австрийските фирми с тяхното ноу хау са първият партньор, към когото тя може да се обърне.

 
Приветствени думи от Посланик Траян Кебелеу
Заместник-генерален секретар
Постоянен международен секретариат
Организация за Черноморско икономическо сътрудничество - BSEC


Скъпи участници,
От името на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество Ви поздравявам най-сърдечно по повод предстоящото издание на Еко Форума и изложенията за Югоизточна Европа 2016.

Изключително се радваме, че от няколко години сме свързани с това важно ежегодно събитие като подкрепяща организация! Събитие, което е една ефективна платформа за запознаване с най-новите технологични разработки в сферата на  енергийната ефективност и възобновяемата енергия, интелигентните градове и управлението на отпадъците. Проява, която предоставя възможности за нови инвестиции и улеснява комуникацията между водещите пазарни играчи в тези сектори.    

Един от приоритетите на нашата организация е да подпомага усилията на нашите дванадесет държави-членки, вкл. разработването на Зелената енергийна стратегия на BSEC   с цел насърчаването на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и екологичните технологии.

В процес сме на създаване на Зелена енергийна мрежа на BSEC, която вярваме , че ще бъде важен инструмент за обмен на информация и ноу-хау, споделяне на добри практики между държавите-членки, които от своя страна правят съществени постепенни стъпки  в посока материализиране на визията на превръщането на Региона в модел за чиста енергия до 2050 година.

Усилията, които сме предприели в тази насока имат особена важност в светлината на новото международно споразумение за климата, прието по време на СОР21 през декември 2015 в Париж - решаваща конференция, която даде тласък на всички страни в борбата с климатичните промени и насърчи прехода към устойчиви, нисковъглеродни икономики.
Уверен съм, че предстоящия Еко Форум на Виа Експо ще бъде от голяма полза за страните в Югоизточна Европа и Черноморския Регион в същата тази посока.
В този ред на мисли пожелавам на всички участници ползотворни срещи и нови партньорства!

 

 

 


 

Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Трети месец НЕК не може да види оборудването за АЕЦ "Белене"

Трети месец "Националната електрическа компания" (НЕК) безуспешно се опитва да договори с руската "Атомстройекспорт" (АСЕ) проверка на произведеното оборудване за АЕЦ "Белене", за което арбитражът в Женева осъди НЕК да плати 620 млн...
27/09/16|10:33 -- mediapool.bg

Около 30 развиващи се държави обмислят ядрени енергийни програми

Около 30 развиващи се страни обмислят да разработят програми за ядрена енергетика, обяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Юкия Амано, цитиран от ДПА и БТА в понеделник...
26/09/16|06:12 -- mediapool.bg

Енергийната борса затвори при 63,76 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 63.76 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 27 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
26/09/16|03:34 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

2020: България да спести 22 594 GWh енергия

Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.
14/09/16|12:34 -- economynews.bg

HP Inc. представя ново поколение А3 принтери, които преобразяват сегмента на копирните машини, оценяван на 55 млрд. долара

 HP Inc., водещият световен лидер в областта на печата, представи широка гама мощни мултифункционални устройства (МФУ) с формат А3, създадени да революционизират оценяваният на 55 млрд...
13/09/16|07:31 -- klassa.bg

Зелена енергия - изпратете ни ваши добри практики за бюлетина на Страсбургския клуб

Стара Загора участва в комисия по зелена енергия в рамките на Страсбургския клуб. Ежегодно се издава електронен бюлетин, в който се описват интересни новости, проекти и достижения в областта зелена енергия, както и търсене на партньорства за изпълнение на проекти...
12/09/16|04:30 -- chambersz.com

Руският газ за Гърция няма да е по-евтин

Въпросът за отстъпка в цената на руския газ за Гърция не е засяган по време на гръцко-руските разговори в Солун, заяви в неделя пред ТАСС руският министър на енергетиката Александър Новак, цитиран от БТА...
11/09/16|02:00 -- mediapool.bg

14 млн. евро по-късно България поиска да види реакторите за АЕЦ "Белене"

България официално е поискала да види на място произведеното от "Атомстройекспорт" оборудване за АЕЦ "Белене", съобщи в петък енергийното министерство...
09/09/16|05:36 -- mediapool.bg

БНЕБ започна с регистрациите за Централизирания пазар за двустранни договори

Българска независима енергийна борса ЕАД съобщи, че е публикувала Правилата за работа на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори...
09/09/16|12:21 -- publics.bg

Великобритания няма да покрие целите си за ВЕИ до 2020 г.

Великобритания е на път да пропусне целите си за възобновяема енергия до 2020 г., сочи доклад на парламентарна комисия, като така става лош пример за по-бедните страни, които са се включили в борбата с климатичните промени, пише „Ройстерс“...
09/09/16|12:14 -- publics.bg

Наследството на Обама: Тихи, но големи промени в енергетиката

При управлението на президента Барак Обама САЩ преживяха една тиха трансформация в набавянето на нужната енергия, но това до голяма степен остана незабелязано на фона на политическите спорове по климатичните промени...
07/09/16|06:22 -- mediapool.bg

Нова проектна компания с до 50% стратегически инвеститор ще строи газовия хъб "Балкан"

Нова проектна компания, дъщерна на държавната "Булгартрансгаз", ще поеме изграждането на газовия хъб "Балкан". До 50% от капитала й се дава на стратегически инвеститор...
05/09/16|01:31 -- mediapool.bg

Мисиите на мъжа и жената

Силният пол е роден да защитава и да се доказва, дамите трябва да даряват любов и насладаКакво е това жена, коя е жената и с какво се различава от мъжа? Господ Бог не е създал просто така двата пола - доколкото всеки от тях има свои специфични функции, то и енергиите им се движат по различен начин...
04/09/16|07:08 -- solarenews.wordpress.com


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo