Габриеле Брандл

Начало > Габриеле Брандл

Габриеле Брандл, Управление на проекти, Австрийска енергийна агенция

Професионално CV

  • Консултиране на фирми и организации с нестопанска цел от различни сектори с цел прилагане и подобряване на техните системи за управление в енергийната област (ISO 50001), околната среда (ISO 14001), качеството (ISO 9001), професионалното здраве и безопасност (OHSAS 18001 и SCC)
  • Извършване на енергийни одити на фирми, за да се оцени тяхната енергийна ефективност и да се предложат мерки за подобряване
  • Извършване на вътрешни одити съгласно стандарта за енергиен мениджмънт (ISO 50001), за екология  (ISO 14001),  за системи за качество (ISO 9001) и условия на труд и безопасност (OHSAS 18001 и SCC)
  • Обучения в областта на системите за управление, енергийна ефективност и енергийни одити, техники на безопасност

 


 

Енергийно партньорство 2016

Изпълнение на Член 8 от Закона за енергийна ефективност 2012/27/ EU в Австрия


За да изпълни Директивата на EC за енергийна ефективност 2012/27/ЕС, Австрия въведе в сила Закона за енергийната ефективност. Според него, големите австрийски компании са задължени да извършват енергийно обследване на всеки четири години или да прилагат сертифицирана енергийна или за управление на околната среда система с интегриран енергиен одит. Ако една компания избере вариант 1, енергийният одит трябва да се извърши от квалифициран външен одитор. Ако фирмата избере опция 2, одитът може да бъде извършен и от квалифицирани вътрешни одитори. Със Закона за енергийна ефективност, Австрия също така дефинира критериите за квалификация на енергийните одитори.

Също така бяха определени допълнителни критерии за енергийни одити към Анекс VI на Директивата. Всички критерии трябва да бъдат разглеждани в рамките на енергийния одит, който трябва да се извърши съобразно структурата на Европейския стандарт EN 16247-1.
EN 16247-1 включва етапите на процеса за обследване, като събирането на данни, участието на заинтересованите страни, посещения на място, анализ на данни и отчети..

Австрийската енергийна агенция е орган за мониторинг на Закона за енергийната ефективност в Австрия от името на Австрийското федерално министерство на науката, проучванията и икономиката и оценява напредъка на Австрия по отношение на ЕЕ.
 

 

 

 

 


 


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo