Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014

Начало > Събития > Конференция Управление на отпадъците и рециклиране > Новини > • Пресинформация > Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014

Покажи Страниците

Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 

Нашето бъдеще зависи от прилагането на устойчиви практики във всички области на живота, които ще осигурят интелигентни решения за настоящите екологични, икономически и социални предизвикателства, пред които сме изправени.

Обемът на отпадъците, изхвърляни от хората, се увеличава бързо и тяхното общо количество в световен мащаб ще се утрои до 2100 г., ако не се предприемат решителни действия, предупреждава бившият специалист към Световната банка в областта на градското благоустройство  Dan Hoornweg, като мнението му се подкрепя от още двама негови колеги.

‘Save the Planet’  е водещо събитие в Югоизточна Европа, което ще подчертае ключовата роля на иновативните технологии за екологосъобразно третиране на отпадъците и ще насърчи чуждестранните инвестиции в местните икономики, представяйки нови проекти, политики и практики.

Сред фирмите, заявили участие в  ‘Save the Planet’, са VECOPLAN, EREMA, Братя Пашев, Composting  Queen, Екорек България, Weiss, HTW Formen und Fertigungstechnik, Аnis Trend, БалБок Инженеринг, Herbold Meckesheim и др.

До 7-ми февруари са валидни преференциалните цени за участие в паралелната конференция.  В програмата ще се включат лектори от ЕК, Българската стопанска камара, Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+), Европейската мрежа на професионалистите в областта на  околната среда (ENEP), Съвет за изследване и технологии за енергия от отпадъци (WtERT) и др. Те ще запознаят делегатите с темите:

- Важни промени  в законодателството на ЕС
- Укрепване на партньорствата между публичния и частния сектори: постигане на максимални възможности чрез Политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г.
- Стратегии за намаляване на отпадъците и рециклиране
- Йерархията на отпадъци и тяхното управление
- Енергия от отпадъци - глобални и локални перспективи, нови технологии

В този брой на нашия електронен бюлетин сме включили:

- Интервю с г-н Йозеф Хайзенбергер, главен изпълнителен директор и собственик на групата Кomptech и г-н Евалд Конрад, старши ASM експерт
- Презентации на Балбок Инженеринг, изложител на ‘Save the Planet’ и на нашите партньори: Европейската мрежа от професионалисти в областта на околната среда ENEP (Белгия), Recycling International (Холандия) и ZIP Magazin (Унгария).


Приятно четене от екипа на Виа Експо

 

T  +359 32 512 900   Е tanya@viaexpo.com www.viaexpo.com

 


 
 

Интервю

Това е първо участие на Komptech в ‘Save the Planet‘.  Моля, представете Вашата компания и какви продукти ще покажете по време на изложението?

Komptech е водещ международен доставчик на технологии за машини и системи за механично и механично-биологично третиране на твърди отпадъци и за обработване на биомасата в качеството й на възобновяем източник на енергия. Нашите продукти ни помагат да направим света „по-зелен“. Бихме искали да представим на изложбата пълната ни гама от технологии за раздробяване, компостиране и сепариране.

Кои са Вашите потенциални клиенти, които бихте искали да  срещнете на щанда Ви?

Наши потенциални клиенти са фирмите, които събират и третират отпадъците. Това са частни фирми, продуктите ни са особено подходящи и за общините.


Разкажете ни за програмата си green efficiency®.

След две години на интензивна работа по разработване приносът на Komptech за по-добра околна среда, е неоспорим.

green efficiency®  е иновативна програма, която дава възможност на нашите „зелени машини“ да работят с по-висока производителност и с по-ниска консумация на електроенергия. Естествено, те ​​също използват най-новите технологии за отработени газове, за да намалят отделяното количество CO2 и по този начин да допринесат за опазване на околната среда. Звучи парадоксално? Може би. Но понякога в живота просто трябва да настроите ума си към нещо и да го направите. Отдадени изцяло на професията си, нашите техници са изправени всеки ден пред предизвикателството да усъвършенстват машините ни и да ги правят все по-ефективни и по този начин и все по-продуктивни. Целта ни е всяка машина, която носи логото green efficiency®, да е  наистина ефективна. Естествено, това носи на потребителите по-ниски оперативни разходи, като в същото време помага и за опазване на околната среда.

green efficiency® не е знак само за изключителната икономия, качество и производителност, но също така е израз и на фирмената ни култура.


Тя не свършва, когато ние напускаме офиса, но е лична грижа на всеки един от нашите служители. Ние искаме да живеем с усещането, че  green efficiency® е житейска нагласа, която ще става все по-силна и по-силна.


Какви са конкретните ползи от green efficiency® в цифри?

По-ниската консумация на енергия и икономиите не означават и по-ниска производителност. Точно обратното, когато технологичните иновации водят до скокове в ефективността, са възможни едновременно и по-ниска консумация, и по-висока производителност. Например, шредерът Crambo direct, с новоразработената си механична скоростна кутия, използва до 35 % по-малко гориво от дизеловите хидравлични машини, но с него може да се обработи по-голямо количество материал. Това означава, че за 5000 работни часа той използва 90 000 литра по-малко гориво и намалява разходите с повече от 100 000 евро, като в същото време отделя 250 000 килограма CO2 по-малко. Тези цифри са достатъчно показателни и за „зеления“ ефект, и за ефективността.


 


 БалБок предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - професионални консултации, управление на проекти, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни пестициди, лабораторни химикали и др.), доставка на опаковки и съоръжения.

Фирмата успешно прилага в София за трета поредна година и Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която се радва на голям интерес от страна на столичани. Общото количество събрани опасни отпадъци от стартирането на Системата до настоящия момент надмина 2 700 кг.

По Системата се събират основни групи опасни битови отпадъци като: живак и живаксъдържащи уреди (като термометри, живачни прекъсвачи и др.), лаково-бояджийски материали, домакински препарати и химикали (в това число препарати за борба с вредители, продукти от битовата и строителна химия), замърсени опаковки, лекарствени продукти с изтекъл срок на годност и други отпадъци, чийто състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда.

Дружеството третира отпадъци, образувани от различни производствени дейности и гарантира спазване на най-високите стандарти за опазване на околната среда.
 Представяне на партньорите на ‘Save the Planet’


 

Един от акцентите в конференцията ‘Save the Planet’ e Европейският ден за управление на отпадъците, организиран в сътрудничество с ACR + и ENEP. Сред лекторите ще бъдат експерти от двете организации, които ще представят най-важните актуализации и ще направят преглед на бъдещите пазарни възможности


ENEP е Европейската мрежа от професионалисти в областта на околната среда (по-рано известна като EFAEP - Европейска федерация на асоциациите на професионалисти в областта на околната среда). Тя представлява 22 европейски природозащитни организации и над 45 000 отделни специалисти.

ENEP се стреми да влияе и осъществява проекти от програмата за околната среда в цяла Европа. Тя прави това, придържайки се към обективната наука, а не към някое политическо лоби. Когато е възможно, тя също така ще използва своето влияние извън европейските граници, т. е. в рамките на по-широк - глобален мащаб.

ENEP вярва, че професионализмът по отношение на околната среда е една от основните предпоставки за постигане на устойчивост, така че организацията е създала платформа, която подпомага изграждането на професионална общност, насърчава обмена на знания и трансграничната интеграция и е в състояние да влияе положително върху прилагането на устойчив подход в политиката, науката и образованието.

 

 


 Списанието Recycling International е платформа на индустриите в сферата на рециклирането в световен мащаб. То излиза всеки месец и включва задълбочени статии с последните новини от областтта на технологии за рециклиране и новости в пазарите на отпадъци до репортажи за физически лица и големи компании. През последните 15 години, Recycling International редовно достига до десетки хиляди професионалисти, работещи в индустриите за рециклиране.
 


 


 

ZIP Magazin (което, преведено от унгарски, означава списание за зелената индустрия) е единственото професионално издание в Унгария, специализирано в отразяването на управлението на отпадъците, опазването на околната среда и възобновяемите енергийни източници. Продължавайки традицията на своя предшественик - професионалното списание "Hulladéksors", ZIP Magazin е посветено на всички участници в зелената индустрия - предприемачи, производствени и обслужващи фирми, правителството, централните правителствени и държавни органи, държавни корпорации, както и граждани, интересуващи се от тези теми. Списанието играе ролята на комуникационен канал между всички заинтересованите страни в сферата на зелените технологии.
 

ZIP Magazin се чете както от хората, взимащи решения, така и от професионалната общност. Понастоящем списанието е месечно, с тираж от 2000 издания.

ZIP Magazin осигурява актуална информация, която обхваща не само тенденциите в сектора, но и неговата среда и регулиране, а също и най-новите технологии. Списанието представя фирмени профили и регулярни пазарни анализи, както на унгарския, така и на световните пазари.

Новини от ZIP Magazine - Тенденции в Унгария

3 млн. тона твърди битови отпадъци са генерирани в общините в Унгария миналата година в сравнение с 3,8 млн. през 2008 г., което отчасти се дължи на ефекта от кризата. В резултат на това, делът на твърдите битови отпадъци и отпадъците от опаковки на глава от населението в Унгария, е по-нисък отколкото в западните държави-членки на Европейския съюз. Това показва сериозно изоставане по отношение на стандарта на живот.

И все пак компаниите оцеляват, въпреки че оборотът им е паднал през 2009 г. в сравнение с 2008 г. Но до 2011 г. той е превишил нивото от периода преди кризата и една от вероятните причини за това е, че размерът на пазара е определен и вече се налага тенденция към рециклиране, вместо към депониране.

Според прогнозите оборотът на сектора се увеличава и тази тенденция ще се запази. Причината е, че с растежа на промишленото производство и на икономиката като цяло, търсенето на рециклирани отпадъчни материали ще се увеличава. Също така, има задължение в рамките на Европейския съюз да се повиши степента на рециклиране. Това може да доведе до увеличаване на оборота, макар и в много малка степен. (Повече подробности ще можете да прочетете в следващото издание на ZIP Magazine www.zipmagazin.hu) през януари 2014 година.

 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Новини


Спирането на четирите блока на АЕЦ "Козлодуй" струва 1.1 млрд. евро

Извеждането от експлоатация на първите 4 блока на АЕЦ "Козлодуй" на този етап е финансово осигурено, твърдят българските власти. Финансовият недостиг възлиза на едва 28 млн...
20/09/16|07:05 -- mediapool.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

Италиански боклук се гори в циментовите заводи в Девня

Балирани отпадъци от Италия се използват за гориво в девненските циментови заводи, а не се депонират у нас, стана ясно в четвъртък, след като вестник "24 часа" съобщи, че отпадъците на Палермо и Неапол потеглят към България за  съхранение...
21/07/16|07:49 -- mediapool.bg

МОСВ: Вносът на боклук за депониране е забранен в България, както навсякъде в ЕС

Към този момент в Министерството на околната среда и водите няма информация за предстоящо пристигане на товар от 35 000 т. отпадъци на пристанища Варна и Бургас (както съобщи в...
21/07/16|07:17 -- dnevnik.bg

Колко е ценна употребената пластмаса

Хората имат нужда от енергия, храна, вода ежедневно. Но огромна част от храната и напитките в днешно време се пакетират в опаковки, а употребата им нараства с всеки изминал ден...
23/06/16|03:29 -- dnevnik.bg

До 12 октомври фирмите могат да подават своите проектни предложения за енергийна ефективност

Фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 12 октомври 2016 г. Одобрените кандидати ще получат средства за нови машини, съоръжения и оборудване, в това число и специализирани транспортни средства – за превоз на товари...
16/06/16|10:57 -- sedmica.sliven.net

Маневрени АЕЦ и такива без отпадъци са цел на Русия

Внедряване на повече маневрени атомни електростанции и разработване на поколение реактор, който освен че няма да изхвърля вредни емисии, няма да оставя и ядрени отпадъци, е следващата цел на руската държавна корпорация "Росатом“ след пускането преди две седмици на реактор поколение III+ в Нововоронежката АЕЦ...
30/05/16|01:40 -- mediapool.bg

Само два хотела у нас са еко

Само два хотела у нас са носители на международния екоетикет „Зелен ключ”. Това е сертификат, с който се отличават туристически обекти, в които са достигнати или надминати стандартите за околна среда...
25/05/16|09:23 -- blitz.bg

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo