Приеха промените в Закона за енергийната ефективност

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ > Новини > • ЕЕ и ВЕИ новини > Приеха промените в Закона за енергийната ефективност

Покажи Страниците

Приеха промените в Закона за енергийната ефективност


Предстои разработване на Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия

Основната цел на актуализирания закон е транспонирането на разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.

Най-значимите нови положения, произтичащи от директивата, са: разработване на национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия; въвеждане на сертификати за проектни енергийни характеристики; енергийно сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради; създаване на система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики и докладите от инспекциите.

Националният план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия ще включва националното определение и техническите показатели за такива сгради, периода на действие, националните цели за увеличаване броя им в зависимост от класификацията на видовете сгради, както и политиките и механизмите, в т.ч. финансови, за насърчаване изграждането на такъв тип сгради.

Обследване и сертифициране

Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация ще се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики. Сертификатът се издава въз основа на инвестиционния (екзекутивния) проект на сградата. Възложителят/собственикът на нова сграда придобива сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата преди въвеждането й в експлоатация. Собствениците на самостоятелни обекти в сграда имат право да получат нотариално заверено копие от оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата. Оригиналът на сертификата се съхранява от упълномощено от собствениците лице. Когато нова сграда, за която е издаден сертификат за проектни енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви, решиха депутатите. Условията и редът за издаване на сертификат за проектни енергийни характеристики се определят с наредба.

Енергийните характеристики на сгради в експлоатация ще се установяват с обследване за енергийна ефективност. Обследването ще има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

На задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с РЗП над 500 кв.м, а от 9 юли 2015 г. - с РЗП над 250 кв.м, реши парламентът.

Без сертификат за енергийни характеристики няма да могат да се продават обществени сгради в експлоатация, но не и частни жилища. Така при продажба на обществени сгради продавачът се задължава да предостави на купувача сертификата за енергийни характеристики, а при продажба на самостоятелен обект в сграда с обща отоплителна и/или охладителна инсталация – нотариално заверено копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата. При отдаване под наем на сграда или на самостоятелен обект в нея наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата. Когато сграда в експлоатация, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви.

Парламентът прие обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и за енергийни спестявания да се извършва от лица, вписани в регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Те, както и наетият от тях персонал, нямат право да извършват обследване и сертифициране за енергийна ефективност и/или оценка за съответствието на проектите на сградата, когато са: и проектанти на сградата; строители и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване. Консултантите по енергийна ефективност могат да участват в екипите на не повече от две лица, реши Народното събрание.

Инспекция на водогрейни котли и климатични инсталации

На проверка ще подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW в сгради за обществено обслужване. Веднъж на всеки 4 години ще се проверяват инсталации с единична номинална мощност от 20 до 50 kW включително; както и отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW включително.

Депутатите одобриха проверката да включва оценка на състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителни инсталации; на коефициента на полезно действие на водогрейните котли, както и на оразмеряването на котлите в съответствие с нуждите от отопление на сградата. Оценката няма да се дава, ако в периода между две проверки не са извършени промени в отоплителната система или в изискванията относно отоплението на сградата. Проверката се извършва през отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли. Първата проверка на инсталирани водогрейни котли в нови сгради се извършва в обхвата на обследване за енергийна ефективност на сградата след въвеждането й в експлоатация. На проверка подлежат и климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW в сгради за обществено обслужване веднъж на 4 години, както и всички системи за външно осветление – улично, парково и др.

http://www.kab-sofia.bg/

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Новини


Енергийната борса затвори при 76.17 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена 76.17 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 30 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
29/09/16|03:13 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 56,87 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена 56,87 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 29 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
28/09/16|03:36 -- publics.bg

Трети месец НЕК не може да види оборудването за АЕЦ "Белене"

Трети месец "Националната електрическа компания" (НЕК) безуспешно се опитва да договори с руската "Атомстройекспорт" (АСЕ) проверка на произведеното оборудване за АЕЦ "Белене", за което арбитражът в Женева осъди НЕК да плати 620 млн...
27/09/16|10:33 -- mediapool.bg

Около 30 развиващи се държави обмислят ядрени енергийни програми

Около 30 развиващи се страни обмислят да разработят програми за ядрена енергетика, обяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Юкия Амано, цитиран от ДПА и БТА в понеделник...
26/09/16|06:12 -- mediapool.bg

Енергийната борса затвори при 63,76 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 63.76 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 27 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
26/09/16|03:34 -- publics.bg

Енергийната борса затвори при 55,05 лв. за MWh

Енергийната борса затвори при средна цена от 55,05 лв. за MWh за изтъргуваните количества с ден на доставка 22 септември. Това показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)...
21/09/16|03:47 -- publics.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg


 


 

Официален медия партньор 2017:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo