Проблеми с отпадъците - Фр. Нойбахер, Австрия

Покажи Страниците
Проблеми с отпадъците - Фр. Нойбахер, Австрия
  Предлагаме ви част от книгата на Фр. Нойбахер (UV&P, Австрия) – лектор на Конференцията за управление на отпадъци, 28-30 март 2012 г., София, www.eco.viaexpo.com

  

 • Какъв е проблемът с отпадъците и как да бъде разрешен


  Нарастването числеността на населението в глобален мащаб и технологичният напредък допринесоха за значително увеличаване на производството на стоки, а следователно и до подобряване на материалното благополучие на населението в индустриалните страни. При все това трябва да се има предвид, че всички природни ресурси и горива, извлечени от околната среда, се превръщат в емисии (атмосферни емисии, отпадъчни води, топлинна загуба, шум) или в крайна сметка в отпадъци. Целта е тези емисии да бъдат поддържани при възможно най-ниско количеството и въздействието от тях да бъде възможно най-незначително.

  Пример за това как модерната цивилизация натрупва огромни количества материали, които по-късно трябва да бъдат изхвърлени, е нарастването броя обикновени автомобили и автомобили тип „комби“ в Австрия от 1950 г.  При среден период на експлоатация от 12 до 15 години изхвърлянето на стари автомобили  може да бъде определено предварително. Автомобилите не само се превръщат в отпадъци при изхвърлянето им, но и самото им използване също генерира отпадъци, като например отработено масло и гуми. При смяна на маслото, отработеното масло трябва да се изхвърля по правилен начин. То може да се използва като гориво, получено от отпадъци, а по този начин и като алтернатива на изкопаемите горива, в подходящо оборудвани съоръжения. Възможностите при използваните стари автомобилни гуми са рециклиране на материала (напр. подновяване или рециклиране на съставните им материали — гума, стомана, текстилни влакна) и получаване на енергия от оползотворяване на отпадъци (напр. използване като гориво за повторното изпичане на цимента в пещи).

  След „икономическото чудо“ на 50-те и 60-те години, както и вследствие на настоящото глобализиране на икономиката, процесът на постигане на ръст, доведе до драстично увеличаване на потока от материали и стоки.

  Продуктите генерират отпадъци по време на извличането на суровини, производството, търговията, транспортирането и използването им, преди в крайна сметка самите те да се превърнат в отпадъци. Следователно генерирането на отпадъци е огледален образ на икономическото развитие. Технологиите за развлечения и комуникации (напр. мобилните телефони) са един от примерите с коефициент на нарастване, надвишаващ 20 % на година. В същото време периодът на експлоатация на много от тези продукти намалява (напр. поради модни тенденции).

   
 • Проблеми, дължащи се на състава на отпадъците

  Правилното изхвърляне на отпадъци означава да се гарантира, че вредните за околната среда вещества систематично се извеждат от циркулация и че са подложени на необходимото третиране. Продуктите на модерното общество съдържат най-различни материали и вещества, които могат да причинят сериозни вреди на околната среда, ако с тях се борави невнимателно. Примери за такива вещества са смазочните масла и горивата, които, ако са достатъчно фино разпръснати, могат да замърсят такова количество вода, което е един милион пъти по-голямо от собственото им количество.

  Поради тези причини възможните замърсители (напр. халогенирани органични вещества или неорганични токсични вещества и метали), съдържащи се в ежедневните потребителски стоки (от ленти за видеозаписи, CD, DVD, батерии, екрани и флуоресцентни лампи до моторни превозни средства), трябва да се събират и преработват, да се унищожават или да се събират и след това да се подлагат допълнително на обработка, за да могат да се депонират по безопасен за околната среда начин в безвредна химична форма (т.е. по-малко реактивни, напр. неразтворими във вода, невъзпламеняеми и неподатливи на гниене).

   
 • Проблеми, дължащи се на количеството отпадъци

  Отпадъците се превръщат в значителен проблем също поради количеството си. Опитът сочи, че депонирането на отпадъци води до сериозни вреди за околната среда (инфилтрат от депата за отпадъци, проблеми с миризми, замърсяване на въздуха, емисии на парникови газове и т.н.) даже ако са приложени технологични мерки. Това ограничава също евентуалното използване на местността и околностите. През миналите десетилетия различни видове отпадъци са изхвърляни в множество депа за отпадъци, разположени в Австрия.

  Много от тези стари депа за отпадъци технически трябва да бъдат смятани за депа за реактивни отпадъци, а следователно и латентно (скрито) замърсени местности за бъдещите поколения, тъй като те запазват реактивността си стотици години. Съществуващите депа за отпадъци стъпка по стъпка трябва да бъдат пригодени така, че да отговарят на строгите изисквания за експлоатация на новите депа за отпадъци (вж. Законите за депониране на отпадъци от 1996 и 2008 г.). Имайки предвид това и прилагайки принципа за вземане на предпазни мерки, е необходимо да се гарантира своевременно предоставяне на необходимия технически капацитет за третиране на отпадъци.

  Изхвърлянето на отпадъци, както и потреблението на енергия и суровини и емисиите на парникови газове може да се различава значително при различните култури и региони според степента им на развитие. Вероятно в някои региони не се предлагат услуги за събиране на отпадъци (което предизвиква тяхното разпръскване в природата, изхвърлянето им в реките или океаните) или някои твърди отпадъци се компостират или изгарят на индивидуално ниво, което предизвиква значително замърсяване на околната среда. Трябва да се отбележи, че Китайската народна република се е превърнала в най-големия замърсител в световен мащаб по отношение на емисиите на парникови газове, въпреки че тези емисии са значително по-високи на глава от населението в Обединените арабски емирства или Америка, в съответствие с начина им на живот и потреблението им като цяло.

  Най-драстичният пример за лошо управление на твърди отпадъци определено е изхвърлянето им в реките, езерата и океаните, което ще доведе до екологични катастрофи в дългосрочен план, особено поради нарастващия брой пластмасови материали и разлагането на продуктите и остатъците от тях, което може да бъде фатално за природните екосистеми и най-вече за човешкото здраве и човешкия живот. Така третирането на очевидно неизбежно нарастващото количество пластмасови отпадъци, ще е необходимо да се извършва, както чрез рециклиране на отделно събрани определени материали, така и чрез получаване на енергия от оползотворяване на замърсени и смесени пластмасови отпадъци в техническите системи при контрол на емисиите. Това е описано в Бялата книга за преобразуване на отпадъците в енергия в Австрия.
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Новини


Спирането на четирите блока на АЕЦ "Козлодуй" струва 1.1 млрд. евро

Извеждането от експлоатация на първите 4 блока на АЕЦ "Козлодуй" на този етап е финансово осигурено, твърдят българските власти. Финансовият недостиг възлиза на едва 28 млн...
20/09/16|07:05 -- mediapool.bg

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София...
20/09/16|07:19 -- klassa.bg

Италиански боклук се гори в циментовите заводи в Девня

Балирани отпадъци от Италия се използват за гориво в девненските циментови заводи, а не се депонират у нас, стана ясно в четвъртък, след като вестник "24 часа" съобщи, че отпадъците на Палермо и Неапол потеглят към България за  съхранение...
21/07/16|07:49 -- mediapool.bg

МОСВ: Вносът на боклук за депониране е забранен в България, както навсякъде в ЕС

Към този момент в Министерството на околната среда и водите няма информация за предстоящо пристигане на товар от 35 000 т. отпадъци на пристанища Варна и Бургас (както съобщи в...
21/07/16|07:17 -- dnevnik.bg

Колко е ценна употребената пластмаса

Хората имат нужда от енергия, храна, вода ежедневно. Но огромна част от храната и напитките в днешно време се пакетират в опаковки, а употребата им нараства с всеки изминал ден...
23/06/16|03:29 -- dnevnik.bg

До 12 октомври фирмите могат да подават своите проектни предложения за енергийна ефективност

Фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 12 октомври 2016 г. Одобрените кандидати ще получат средства за нови машини, съоръжения и оборудване, в това число и специализирани транспортни средства – за превоз на товари...
16/06/16|10:57 -- sedmica.sliven.net

Маневрени АЕЦ и такива без отпадъци са цел на Русия

Внедряване на повече маневрени атомни електростанции и разработване на поколение реактор, който освен че няма да изхвърля вредни емисии, няма да оставя и ядрени отпадъци, е следващата цел на руската държавна корпорация "Росатом“ след пускането преди две седмици на реактор поколение III+ в Нововоронежката АЕЦ...
30/05/16|01:40 -- mediapool.bg

Само два хотела у нас са еко

Само два хотела у нас са носители на международния екоетикет „Зелен ключ”. Това е сертификат, с който се отличават туристически обекти, в които са достигнати или надминати стандартите за околна среда...
25/05/16|09:23 -- blitz.bg

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo