Розалина Петрова

Начало > Розалина Петрова

Социално-икономически анализатор, ГД Околна среда , Европейска комисия

Розалина Петрова работи в областта на ресурсната ефективност и кръговата икономика за Генералната дирекция по околна среда на Европейската комисия от 2010 година. Тя също отговаря за устойчивото развитие, интеграцията на политиката по околната среда в стратегията Европа 2020 и Европейския семестър, както и за зелените работни места.

От 2015 година работи по законодателните предложения в областта на целите и политиката за отпадъците представени от Европейската комисия през декември 2015 година. Преди това работи в областта на труда и социалната политика в Постоянното представителство на България към Европейския съюз и в Министерството на труда и социалната политика. Завършила е политология в Софийския университет.
 

 

 


 

 

Розалина Петрова - резюме

Кръговата икономика запазва стойността на ресурсите в икономиката за  максимално дълъг период от време. Постигането на напредък в тази област ще допринесе за конкурентоспособността на Европейския съюз, за създаването на устойчиви работни места, ще съхрани климата и постигането на екологичните цели. Розалина Петрова от Генерална Дирекция по околна среда към Европейската комисия ще представи Новия пакет  за кръгова икономика, приет от Европейската комисия през декември 2015 г.

Този пакет включва план за действие, който обхваща целия жизнен цикъл на продуктите и материалите с конкретни мерки за идните три-четири години. Законодателните предложения относно отпадъците предлагат амбициозни, но реалистични цели за рециклирането на общинските отпадъци  и тези от опаковките , както и дългосрочни цели за значително намаляване на депонирането на битови отпадъци.

Предвиждат се конкретни мерки, за да се гарантира ефективността на изпълнението, като например насърчаване използването на икономически инструменти, минимални изисквания за схеми за разширена отговорност на производителите, разпоредби за предотвратяване на отпадъците, както и хармонизиране на дефинициите и опростяване на отчетните изисквания.
 

 

 

 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo