Румяна Захариева

Начало > Румяна Захариева

Румяна Захариева, Строителен факултет, УАСГ и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, България


Румяна Захариева е магистър-строителен инженер по строителство на сгради и съоръжения,  доктор по строителни материали и доктор по строително инженерство на Университета Артоа, Франция. Доцент е към  катедра „Строителни материали и изолации“ в УАСГ.  Има 20-годишен опит, свързан с оползотворяване на строителните отпадъци, докторска дисертация и над 50 публикации по  темата. Участвала е като експерт при разработването на законодателството, свързано с управление на строителните отпадъци в България.

От септември 2013г. води обучителни курсове по Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали за проектанти (към КИИП и КАБ), консултанти (към БААИК), еколози (към АСЕКОБ) и строителни фирми. Проектант и консултант е по част План за управление на строителните отпадъци към инвестиционните проекти.

Има опит в строителния надзор и одита на големи инвестиционни проекти. През 2015г. ръководи  колектив, който подготви Указания за приложение на законодателството в областта на управление на строителните отпадъци, както и предложения за изменение и допълнение към него.  В момента участва в работна група към ЕК, която подготвя единен протокол, свързан с управлението на строителните отпадъци в ЕС. Д-р инж. Захариева работи и по проекти, свързани с материалното оползотворяване за строителни цели и на други потоци отпадъци  (текстилни, производствени).


 


 

Оползотворяването на строителните отпадъци в контекста на  повишаване на ресурсната ефективност в строителството

Европейските политики за устойчиво развитие не биха били успешни без широкото им прилагане в сектор „Строителство“. Ресурсната ефективност в строителството е сред приоритетните измерения на устойчивостта, тъй като строителството е едновременно един от най-големите консуматори на природни материални ресурси и един от най-големите генератори на отпадъци – количеството на строителните отпадъци е съизмеримо, дори превъзхожда, количеството по маса на битовите отпадъци.

Материалното оползотворяването на строителните отпадъци, посредством дейности по подготовка за повторна употреба, рециклиране и влагане в насипи, е привлекателна и осъществима възможност не само за повишаване на ресурсната ефективност в строителството, но и допринася за развитието на кръговата икономика. Счита се, че рециклираните добавъчни материали биха могли да заменят около 8-10% от естествените скални материали. Повечето строителни отпадъци подлежат на рециклиране или друго оползотворяване, за което свидетелствува опитът в страни като Дания, Холандия, Великобритания и др.    

Докладът представя постиженията при управление на строителните отпадъци у нас през последните 5 години и дискутира предизивикателствата пред оползотворяването им в контекста на нормативните изисквания, развитието на техническата инфраструктура и натрупването на национален опит.
 

 

 


The presentation makes a review of achievements in C&D waste management during the last 5 years in Bulgaria and discusses the challenges in C&D waste recovery in the context of legislative requirements, development of technical infrastructure and accumulation of national know-how in that process.

 

 

 


 

 
 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo