Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016

Начало > Събития > Интелигентни градове > Новини > • Пресинформация > Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016

Покажи Страниците

Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
Интервю с Лияна Аджарова

Г-жо Аджарова, Енергийна агенция Пловдив е изложител на Smart Cities. Какво ще представите?


Енергийна агенция – Пловдив ще популяризира най-новите си проекти и инициативи в областта на енергията, околната среда и климата. Ще покажем как се интергират интелигентни технологии за енергиен мениджмънт и мониторинг на градско ниво и ще демонстрираме софтуерния му продукт. Ще покажем за пръв път виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините, както и нейните възможности за интегриране с други бази данни – напр. качество на въздуха – в реално време. Ще представим услугите и консултациите, които предлага акредитираната Лаборатория за изследване на твърди биогорива, компост и биоразградими отпадъци към агенцията.

Ще предложим и интригуващи материали за експерти и широката публика в областта на енергийното потребление и производство и влиянието на нашето енергийно поведение върху околната среда и климата.

Какви възможности предоставя новият програмен период 2014-2020 в областта устойчивото развитие и по какви програми предприятията могат да кандидатстват. Какви консултантски услуги предлагате?

През новия програмен период Енергийна агенция – Пловдив ще подкрепи българските общини, бизнеси и предприятия в разработването и реализирането на техните проекти по оперативните програми. Ние правим екологични и енергийни анализи и извършваме енергийно планиране, моделиране и прогнози за развитие. В подкрепа на местните власти разработваме програми за качество на атмосферния въздух, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, управление на отпадъците. Извършваме енергийни обследвания, проектиране за енергийно обновяване на сгради, въвеждане на ISO 50 001 за предприятия. За интелигентните градове създаваме концепции за интелигентен енергиен мениджмънт и мониторинг и концепции за биорегиони. Лабораторията за твърди биогорива, компост и биоразградими отпадъци, акредитирана по стандарта ISO 17025, разработва нови технологии за оползотворяване на биоразградими отпадъци за бизнеса, извършва морфологичен анализ на отпадъците за общините.

Енергийна Агенция – Пловдив предлага консултантски услуги за предприятия по ОП Иновации и конкурентоспособност и и по ОП Околна среда и ОП Региони в растеж за общини.

Каква е ролята на гражданите, общините и държавната администрация у нас за постигане на по-ефективни и екологични градове и енергетика? Можете ли да очертаете до момента какво е постигнато в България в тези области и кои са бъдещите предизвикателства?

Българските градове са изправени пред глобалните предизвикателства на енергията и климата и са поставени в една линия на развитие с интелигентните европейски градове.

Ние се стремим към най-големите иновации и подкрепяме българските градове, които са амбициозни и мотивирани да се развиват като Интелигентни градове. Енергийна агенция – Пловдив е направила първата стъпка в тази насока – разработила е решение за интелигентен град, което е пилотно реализирано в град Пловдив. Изградена е система за енергиен мониторинг и мениджмънт за 18 жилищни и 11 обществени сгради, която функционира от началото на 2015г и доказва своята ефективност през 2016г. Внедряването на интелигентни решения в българските сгради безспорно ще доведе до енергийни спестявания и подобрен комфорт, по-добро управление на енергийните разходи и по-прецизно планиране на децентрализираното енергийно производство. В подкрепа на тези системи, Енергийна агенция – Пловдив е разработила и валидира „Виртуална обсерватория за енергийни данни“ за общините. Обсерваторията ще включва бази данни за енергийното потребление и производство, отпадъците, атмосферния въздух, които ще са достъпни за всяка българска община и ще са от полза при изготвяне и мониторинг на общинските планове и стратегии.

Споделете за някои от резултатите от скорошни реализирани проекти на Енергийна агенция Пловдив и какво предстои през 2016?

Енергийна Агенция – Пловдив е утвърден партньор в областта на енергийните и екологичните анализи на общинско, регионално и национално ниво. Нейната експертиза е изградена

въз основа на дългогодишното й участие в над 60 европейски проекта, което прави услугите и дейностите й за България пионерски, иновативни и с висок стандарт.

През 2016 г. Енергийна агенция – Пловдив ще продължи да разработва и разширява  акредитираната Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, компост и биоразградими отпадъци. Ще представим пред енергийни експерти и местни власти софтуерния продукт „Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат“.

Енергийна агенция – Пловдив ще продължи да консултира и да оказва техническа помощ за българските общини  и предприятия при разработването и реализирането на техните проекти.

 

 

 

 

 

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.


 

Официален медиен партньор 2017:


 


 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo