Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
България

Клъстер София град на знанието

Клъстер София град на знанието е неправителствена организация в частна полза, регистрирана на 25.01.2017 г. и към момента  обединява 48 юридически лица, от които: МСП - 32; Големи фирми - 3; НПО - 7; Университети - 3; Обществени научноизследователски организации - 3. По вид на икономическата дейност членовете на клъстера са разпредлени както следва: ИТ услуги и издателска дейност -14; Компютърно и комуникационно оборудване - 2; Научноизследователски организации - 5; Организации за подпомагане на бизнеса - 7; Обучение и образование -3; Консултации, архитектура и инженеринг - 8.

Ядрото на клъстера е мрежа от взаимосвързани фирми - производители и доставчици на ИТ продукти и услуги (ИТ инфраструктура, софтуерни решения, бази данни, информационни системи и др.); бизнес услуги (издателска дейност, радио, телевизия, печатни публикации, творчески дейности); организиране на събития, управление на бизнеса, информационни услуги и др.).

Втората група са организации с нестопанска цел, които са важен партньор на фирмите в процеса на трансформация: информация - знания - иновации. Те осигуряват обучение и реализират проекти в подкрепа на информационните технологии на бъдещето, иновации и предприемачество, привличане на таланти и трансфер на технологии.

Клъстерът включва и международно признати научни институти на БАН и университети с програми в областта на информатиката и компютърните науки, покривайки по този начин т.н. триъгълник на знанието: бизнес - наука - образование.

Клъстерът съчетава усилията на бизнеса от интензивните на знанието сектори, изследователските институти и образователните и финансовите организации със Софийска община за превръщане на София от традиционна административна столица в Интелигентен град.

Ето кои организации - членове на клъстера ще участват в изложението:

 • Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) 
 • Клуб по управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС)
 • Академия по иновационен мениджмънт (ХИРОН-ИМ)
 • Сдружение регионално социални икономическо развитие
 • Фондация Евро-перспективи
 • Институт по космически технологии - БАН
 • Институт по електроника - БАН
 • Институт по технологии и развитие
 • Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс 
 • Телелинк
 • АДД България
 • РИСК Електроникс
 • ДАВИД Холдинг
 • СИЕЛА Норма
 • Диплейс