Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
България

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. В своята над 38-годишна история БСК се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност. С решение № 669 от 11 август 2016 г. Българска стопанска камара е призната за представителна организация на работодателите на национално равнище.

БСК е национално  отговорен съюз на бизнеса, работещ за:  

Създаване на условия за ускорен и устойчив растеж;

Прозрачно управление;

Стабилно законодателство, защитаващо принципи, а не целеполагащо;

Балансирана икономика, основана на знанието и носеща висока добавена стойност;

Равно третиране на собствеността;

Конкурентен пазар, в т.ч. на социални услуги;

Развитие на човешките ресурси и гъвкави индустриални отношения;

Съхраняване и развитие на българското производство,

Разширяване на икономическата свобода и поощряване на предприемачеството;

Ограничаване на административния натиск и участието на държавата в икономиката;

Справедливо и ускорено правораздаване;

Ограничаване на нормативната несигурност и честите промени на закони;

Създаване на съвременни модели за бизнес мрежи;

Защита на интересите на българските работодатели и предприемачи на местно и международно ниво.

БСК е обединител на юридически и физически лица, готови да работят за създаване на справедливо, съпричастно и свободно общество, в съответствие със следните ПРИНЦИПИ:  

Ефективно използване и съхраняване на наличните природни и човешки ресурси;

Спазване на законността и правилата за лоялна конкуренция;

Нулева толерантност към корупцията, търговията с влияние и неформалната икономика.

Повече

Център „Чиста индустрия” при БСК подпомага диалога между администрацията и бизнеса при изпълнението на нормативните изисквания за намаляване на въздействията върху околната среда и повишаване на ефективността и производителността.  

Центърът подготвя становища по проекти на нормативни актове по околна среда и отстоява приемането и прилагането им пред изпълнителната и законодателната власт.  

Екипът на центъра участва в работата на националните консултативни съвети, работни групи и комитети към министерства и други институции.   Експертите на центъра подпомагат въвеждането на най-добрите налични техники и технологии в отделните сектори на икономиката, вкл. т.нар. „по-чисто производство”.  

Център “Чиста индустрия” предлага следните услуги:  

Обучения и консултации: При изграждането на системи за управление по околна среда (ISO 14001 и ЕМАS); За разработване на планове за устойчиво производство; По прилагане на законодателните изисквания, свързани с употребата на химикали, промените в климата, отпадъците, въздуха, водите и др.;

При определянето на въглеродния отпечатък на производствените дейности;

Информация за европейските изисквания и добри практики по околна среда

Проект SWAN -БАЛКАНСКА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИ