seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

България

Клъстер София град на знанието

Клъстер София град на знанието е неправителствена организация в частна полза, регистрирана на 25.01.2017 г. и към момента  обединява 48 юридически лица, от които: МСП - 32; Големи фирми - 3; НПО - 7; Университети - 3; Обществени научноизследователски организации - 3. По вид на икономическата дейност членовете на клъстера са разпредлени както следва: ИТ услуги и издателска дейност -14; Компютърно и комуникационно оборудване - 2; Научноизследователски организации - 5; Организации за подпомагане на бизнеса - 7; Обучение и образование -3; Консултации, архитектура и инженеринг - 8.

Ядрото на клъстера е мрежа от взаимосвързани фирми - производители и доставчици на ИТ продукти и услуги (ИТ инфраструктура, софтуерни решения, бази данни, информационни системи и др.); бизнес услуги (издателска дейност, радио, телевизия, печатни публикации, творчески дейности); организиране на събития, управление на бизнеса, информационни услуги и др.).

Втората група са организации с нестопанска цел, които са важен партньор на фирмите в процеса на трансформация: информация - знания - иновации. Те осигуряват обучение и реализират проекти в подкрепа на информационните технологии на бъдещето, иновации и предприемачество, привличане на таланти и трансфер на технологии.

Клъстерът включва и международно признати научни институти на БАН и университети с програми в областта на информатиката и компютърните науки, покривайки по този начин т.н. триъгълник на знанието: бизнес - наука - образование.

Клъстерът съчетава усилията на бизнеса от интензивните на знанието сектори, изследователските институти и образователните и финансовите организации със Софийска община за превръщане на София от традиционна административна столица в Интелигентен град.

Адрес: София 1000, ул. Цар Калоян 8, ет. 3
Тел.: 02 930 7521

Браншове:
Енергийна ефективност в интелигентния град и сградния фондЕнергийно-ефективна домашна техникаИнтелигентно осветление, отопление и охлажданеИнформационни системи за управление в сградитеИТ системи за управление в сградитеИнтелигентна енергияЕнергиен мениджмънтОблачни услугиИнформационни и комуникационни технологии (ИКТ) за Интелигентни градовеВръзка машина с машина (M2M)Географски информационни системи (ГИС)Градски информационни платформиИКТ за социални услуги, електронно правителство, електронно обучениеИнтернет на нещата (IoT)Интралогистични решенияОблачни услугиАсоциации, Организации по оползотворяване на отпадъциИзследователски институтиУстойчива градска мобилностИКТ в търговията и логистиката за намаляване на енергийната консумацияИнтелигентeн обществен транспортИнтелигентни транспортни мрежиУстойчива градска околна средаИнтелигентно планиране и градоустройствоРесурсен мениджмънт и управление на отпадъците