Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.
България

Българска асоциация на пест контрол операторите (БАПКО)

БАПКО е професионално  сдружение на специалисти и търговци в сферата на пест контрол сервиза, имащо за цел въвеждането на единни правила в бизнеса и висок професионализъм чрез популяризиране на световни новости и непрекъснато надграждане на умения и знания на членовете си

Браншове:
Асоциации