Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Национална Асоциация по Биомаса – България

Продукти:
Проект BioRES

Проект BioRES

Проектът BioRES е финансиран по програмата Хоризонт 2020 на Европейския съюз...

Проект Биоенергия за Бизнеса

Проект Биоенергия за Бизнеса

Възприемане на висококачествена топлинна биоенергия в Европейските икономики (индустрия, търговия, селско стопанство, услуги) – Биоенергия за бизнеса (Bioenergy4Business) Bioenergy4Business насърчава замяната на изкопаеми горива (въглища, нефт, газ), използвани за отопление, чрез достъпни източници на биоенергия (странични продукти от дървопреработвателна промишленост, горска биомаса, пелети, слама и друга селскостопанска биомаса) в страните от ЕС и извън тях...Националната Асоциация по Биомаса е организация с нестопанска цел, която се стреми да популяризира използването на възобновяеми енергийни източници, да координира научни изследвания в областта и интегрирането на резултатите в практиката.