Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Италия

Ecoimpianti Srl

Проектира, изгражда инсталации за третиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; екологични острови,  претоварни станции, инсталации за механично-биологично третиране на ТБО, производство на RDF и компост. Проектира, изгражда пречиствателни станции.