Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Италия

Hydro Italia Srl

Hydro Italia Srl извършва дейности в сектора на отпадъците, в допълнение към третирането на утайки. Дружеството изгражда инсталации за анаеробно разлагане на отпадъци от селскостопанската промишленост и органичната фракция на твърдите битови отпадъци за производство на електроенергия / топлоенергия или на биометан.  Предоставя услуги по производство и монтаж.  Изгражда пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води.
Компанията търси сътрудници на Балканите.