Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Австрия

Komptech GmbH

Komptech е водеща международна компания, предоставяща технологии за машини и системи за механично и механично-биологично третиране на твърди битови отпадъци и за обработка на биомасата като възобновяем енергиен източник.

Продуктовата гама на фирмата включва над 30 различни видове машини, които покриват всички ключови етапи от процеса в съвременната обработка на отпадъците - раздробяване, сепариране и биологично третиране.

Чрез комбиниране на подходящите продукти  от нашето собствено портфолио, с доказали своето качество компоненти от други водещи производители, ние сме в състояние да предлагаме решения за справяне със сложни предизвикателства.

Фокусът се поставя винаги върху иновативни технологии и решения, които гарантират максимална полза за клиента.