Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Италия

Ladurner Ambiente Spa

Водеща компания в третирането на отпадъци и производството на енергия от отпадъци, производство на твърди регенерирани горива (SRF), механично и биологично третиране, компостиране и анаеробно разграждане. Активна и в проектирането на заводи за сортиране/ преработка на отпадъци. Фирмата е главен изпълнител ангажиран с инфраструктура в областта на обработката и пречистването на отпадни води.
Фирмата търси сътрудници в България, Румъния, Сърбия, Хърватия