Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Италия

IDRO GROUP Srl

Специализирана  в анаеробно разлагане на утайки от пречиствателни станции, на органични франкции от битови отпадъци, от агроиндустрията (производство на ел.енергия и/или биометан и компост);  пречистване на питейни и отпадни води;  изгражда високотехнологични оранжерии.
Фирмата търси сътрудници във всички балкански страни.