Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Балканика Енерджи АД

Продукти:
Малки и микро биогаз инсталации

Малки и микро биогаз инсталации

Основните предимства на биогаз инсталациите са: -Максимално облекчена експлоатация; -Използваните технологии и оборудване са с най-високото качество и надеждност; -Биогаз инсталациите са оборудвани с най-модерните системи за дистанционно наблюдение и управление.

Суха ферментация

Суха ферментация

Основните предимства на биогаз инсталациите за суха метанизация са: -Използваните технологии и оборудване са с най-високото качество и надеждност; -Биогаз централите са оборудвани с най-модерните системи за дистанционно наблюдение и управление; -С използването на най-добрият немски опит и технологии, ние гарантираме с до 20% по-висок добив на биогаз (биометан); -Вследствие на високата производителност и надеждност, нашите биогаз инсталации за суха метанизация са с най-кратки срокове на възвращаемост на разходите за изграждане.

Инсталации за компостиране

Инсталации за компостиране

Копостирането е процес на аеробно разграждане на биомасата под въздействието на бактерии, гъбички и други микроорганизми и при наличието на достатъчно количество кислород, влага и подходяща температура...Инженеринг и консултиране за опазване на околната среда чрез устойчиви системи за оползотворяване на отпадъците - компостиране, енергия от отпадъци, малки и микро биогаз инсталации, суха и течна ферментация, очистка на газ.

Фирмата търси сътрудници в : Сърбия ,Гърция, Украйна, Европейски Съюз