Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

ЕнТел ЕООД

Производство на продукти за улично, офисно, промишлено и битово осветление - конвенционално и светодиодно (LED);

Соларни продукти, системи и уредби. Соларни електроцентрали;

Производство на продукти за енергетиката - електрошкафове, електромери, часовникови тарифни превключватели и др.;

Научно-приложна, внедрителска и проектно-конструкторска дейност в областта на осветителната техника и бита;

Инженерингово обслужване на клиентите