Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Софийска професионална гимназия по електроника

Професионалната подготовка включва обучение по 4 професии / 6 специалности/ сред  които е и професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност " Възобновяеми енергийни източници".

СПГЕ е партньор в консорциум от 7 държави по проект Install+RES на  европейска програма "Интелигентна енергия за Европа" за 2010 -2013г. Име на проекта: "Обучителни курсове за инсталатори на маломощни системи отвъзобновяеми енергийни източници върху сгради". Той предвижда да сепровеждат широкопризнати и утвърдени обучителни курсове за квалифициране исертифициране на инсталатори на системи от ВЕИ като соларни системи за топлавода и фотоволтаични системи, термопомпи, биомаса в няколко европейскидържави: България, Гърция, Италия, Полша и Словения.