Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Иновация Норвегия – София

„Иновации в зелената индустрия“ в България  е програмна област в рамките на  Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (Norway Grants) и допринася за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП ) и за задълбочаване на двустранните взаимоотношения между България и Норвегия.

Целта на програмата е  подобряване на конкурентоспособността на т. нар. „зелени” предприятия, което включва подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия и насърчаване на зелените иновации и предприемачеството. Mотото на програмата  е „Добре за бизнеса – добре за околната среда“.  Всички проекти, финансирани в рамките на програмата имат за цел подобряване на екологичните аспекти в дейността на предприятията.

11,5 милиона евро са одобрени за изпълнението на  32 проекта за озеленяване на бизнеса в България. Дейностите по проектите са основно разработване, внедряване, инвестиции и обучение, свързани с екологични  технологии; иновативни екологосъобразни продукти и услуги;  намаляване и повторно използване на отпадъците; инициативи, свързани с енергийната ефективност и по-широко използване на възобновяеми енергийни източници в бизнес операции, както и повишаване на ефективността на ресурсите чрез системи и процеси на иновации.

Срокът за изпълнение на проектите беше 30 април 2016.
Програмен оператор е държавната агенция „Иновация Норвегия” към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Иновация Норвегия отговаря изцяло за развитието и изпълнението на програмата, което включва също оценка и подбор на проектните предложения, сключване на проектните договори, мониторинг на одобрените проекти, сертифициране на разходите и извършване на плащания.