Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Балбок Инженеринг АД

Продукти:
Третиране на опасни отпадъци

Третиране на опасни отпадъци

БалБок Инженеринг АД извършва по договор събиране, транспортиране и последващо третиране на опасни отпадъци, включени в издаденото ни от МОСВ Разрешение за дейности с отпадъци...

Почистване на съоръжения

Почистване на съоръжения

Услугите, предлагани от БалБок включват почистване на съоръжения, които са в експлоатация или са изведени от експлотация и съдържащи опасни вещества...

 Б-Б куб®

Б-Б куб®

В контейнер Б-Б куб® могат да се транспортират и обезвреждат (чрез постоянно съхранение): ниско и среднорадиоактивни отпадъци; опасни отпадъци; източници на йонизиращи лъчения...

Система  SILO  за събиране на отпадъци

Система  SILO  за събиране на отпадъци

SILO е модерна и удобна система за полу-подземно събиране на отпадъци, която елегантно се вписва както на производствени площадки, така и в паркове и градини, и плажове...

Опаковки за опасни материали/отпадъци

Опаковки за опасни материали/отпадъци

От нас можете да закупите опаковки, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе: Бидони, пластмасови, с капак, 30 л Бидони, пластмасови, с капак, 60 л Бидони, пластмасови, с капак, 120 л Туби, пластмасови, 20 л FIBC (биг-бег) с доп...

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата...

Консултантски услуги

Консултантски услуги

Клиентите на дружеството могат да разчитат на професионални консултантски услуги във връзка с опазване на околната среда и управление на отпадъците:  отчетност по отпадъците  нотификационни процедури  изисквания към съхраняване, транспортиране и опаковане на отпадъците  прилагане на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе  изготвяне на програми за дейности с отпадъци  изготвяне на програми за индивидуално изпълнение на задължения като производител/вносител  преглед и консултации по прилагане на екологичното законодателство   Консултанските услуги могат да се ползват и чрез абонаментно обслужване...

За контакти:

БалБок Инженеринг АД
бул. Васил Левски 118
1504 София, България
T: 02/944 1905; Ф: 02/944 1907

http://www.balbok.com

 

 

БалБок Инженеринг АД извършва по договор събиране, транспортиране и последващо третиране на опасни отпадъци, включени в издаденото ни от МОСВ Разрешение за дейности с отпадъци.

Обхватът на услугата включва доставка на опаковки (като опция), преопаковане на място (като опция), транспортиране и оползотворяване/обезвреждане.

Образец на Рамковия договор за предаване и приемане на опасни отпадъци, както и Разрешението, издадено на БалБок Инженеринг АД от МОСВ, можете да намерите в раздел „За клиенти”.

Специални условия предлагаме в момента на ателиетата за химическо чистене.

Освен с дейности по третиране на отпадъци на територията на България, ние извършваме и износ на отпадъци в специализирани съоръжения на територията на ЕС от 2006 година.