seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Девижън ООД

Зала 1
D7
България

Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube


ElectriQube  -  Система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството и потреблението на ел. енергия

Интервю с г-н Петър Нелков, управител на фирма Devision, създатели на ElectriQube. Фирмата изключително успешно разработва уеб и мобилни решения - от уеб сайтове и онлайн магазини до комплексни бизнес и мобилни приложения.

 
Г-н Нелков, какво породи нуждата за създаване на ElectriQube?

Проведохме срещи с търговци на електроенергия и научихме доста за техните проблеми.  Високи стойности на небалансите и загуби беше единият от тях. Отварянето на пазара на ел. енергия и съответно нарастващият брой производители на електроенергия правят сложен проблема с баланса на търсенето и предлагането. От друга страна търговците на енергия се сблъскват с проблема с високите стойности на небалансите, което води до загуби.

Именно това породи нуждата от създаване на решение, цялостна софтуерна и хардуерна система за балансиране и управление на работните графици, както и за прогнозиране на използваното количество от потребители. В случаите, когато в балансиращата група няма присъединен производител, то въпросът с намаляването на небалансите става по-труден. Една от възможностите е да се добави механизъм за включване на допълнителни мощности, които да компенсират недостига или излишъка. Например, това може да са батерии.
 

Другият проблем, който ни споделиха търговците, е хаосът в обслужването на клиенти и грешки при генерирането на фактури. Именно затова разработихме и модул за управление на клиентски взаимоотношения, който включва:
 

  • Контакти, оферти, документи
  • Договори, фактури и плащания
  • Интеграции с разплащателни и счетоводни системи
  • Клиентски портал, където всеки клиент може да получи онлайн достъп до своите фактури и да вижда по всяко време потреблението си.


Софтуерът обединява няколко модула – Балансиране и прогнозиране на електроенергия, Дистанционно управление, Анализиране на данните и управление на клиенти. Разкажете ни по-подробно как работи ElectriQube?

ElectriQube е модулна система, която позволява ефективно използване на запаси на ресурси. Във всеки един производствен обект (ВЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ и т.н.) се инсталират измервателни прибори, които са свързани в реално време със софтуерната система. Наред с това се конфигурират и регулатори на производствените мощности, чрез които софтуерната система управлява производствения процес. По този начин се постига автоматизация при изпълнението на предварително зададени графици.

В случая на изготвяне на прогноза за очакваната консумирана електроенергия и възникване на проблем с небаланси, системата позволява присъединяване на допълнителни мощности, които да служат за балансьор.

Друг основен модул на системата е модулът за мониторинг. Чрез него се извършва наблюдение в реално време на консумираната електроенергия. Изпращат се нотификации при достигане на екстремум. Модулът също позволява и дефинирането на графици за прогнозните стойности на потреблението и генериране на аларми и нотификации при достигането им.

Модулът за управление на клиентски взаимоотношения предоставя възможност за обслужване на клиентска база, автоматизирано генериране на фактури, договори и плащания, както и изготвяне на справки за неплатени и изтекли фактури. Всички клиенти на търговец на електроенергия имат възможност да използват клиентски портал, чрез който могат да достъпват информация за дължими и платени фактури, както и направени транзакции.

Към кои сектори е насочен Вашият продукт? Кои са вашите потенциални клиенти?

Нашият продукт намира приложение при всички производители и търговци на ел. енергия - ВЕЦ, ТЕЦ, ВЕЙ и т.н. С отварянето на пазара на природен газ нашето решение ще бъде в полза не само на търговците на ел. ток, но и на природен газ. Промишлени предприятия, които искат да следят консумацията на ресурси (ел. енергия, газ и т.н.) във всяко едно производствено звено и да получават аларми при достигнати лимити.

Как се извършва актуализирането на софтуера в съответствие с новостите в сектора?

Актуализирането се извършва регулярно месечно в рамките на поддръжката, която предлага фирмата. За реализирането на продукта са изпозлвани най-съвременните технологии в програмирането.

Какви са ползите при работа с ElectriQube?

Ползите са много, но ето няколко от тях:
1. Намаляване на високите стойности на небалансите
2. Решение за прогнозиране и управление на производствените графици.
3. Ред в обслужването на клиенти и намаляване на грешките при генериране на фактури
4. Прозрачност и ефективност при потреблението на ел. енергия. Известявания при достигнати лимити.

ElectriQube е изцяло българска разработка. Има ли интерес от страна на чужди компании?

Да, има, и бих искал да споделя, че в края на месец март компанията ни ще вземе участие в международна специализирана изложба за информационни и комуникационни технологии CeBIT 2017, 20-24.03.2017, гр. Хановер, Германия.