seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Национална Асоциация по Биомаса – България

Зала 1
D12
България

Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите


Интервю с г-н Николай Каканаков, BGBIOM

Моля представете накратко Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM), нейната дейност и цели.

Националната асоциация по биомаса (НАБ) е учредена през 1998 година като неправителствена организация с нестопанска цел. НАБ обединява физически и юридически лица с интереси в областта на индустриалното и енергийно приложение на биомасата.
Асоциацията се стреми да популяризира възобновяемите енергийни източници, които са достъпни на местно ниво, като разпространява информация и подпомага връзките между заинтересованите лица.

Асоциацията не извършва стопанска дейност и не е ориентирана към печалба. Въпреки това извършва платени консултации и предпроектни проучвания в областта на биомасата и възобновяемите енергийни източници.
Дейностите, които извършва НАБ за осъществяване на целите си, включват:
 

 • пропагандиране сред обществеността и информирането и за дейности в областта на науките, свързани с отглеждане и приложение на биомасата в индустрията и енергетиката - издаване на информационен бюлетин, тиражиране на документи;
   
 • организиране публикуването на научни изследвания в областта на изследването, отглеждането и практическото приложение на биомаса в страната и чужбина;
   
 • организиране на образователни и научни мероприятия – курсове, семинари, конференции, симпозиуми, изложби;
   
 • издателска дейност, включително свързана със сътрудничество с училища от всички нива на образователната система на страната и в чужбина;
   
 • консултантска и експертна дейност;
   
 • подпомагане общинските и държавни органи при организиране на международни програми и инициативи, както и за международен обмен на кадри и изяви на Асоциацията в национален мащаб и извън страната.


В рамките на предстоящата Конференция и Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия, ще представите два от проектите си, финансирани от ЕС:

 - BioRES - който цели да реализира иновативната концепция за  Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса като локални хъбове за координация на използването на дървесни биогорива  на местно ниво.

Проект БИОРЕЗ, фокусиран върху практическата реализация на иновативната концепция за “Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса” (ЦЛТБ) в България, Хърватска и Сърбия чрез сътрудничество с Европейски технологични лидери от Германия, Австрия, Словения и Финландия, трябва да осъществи следните задачи:
 

 • увеличаване дела на местните снабдителни канали за качествени дървесни биоенергийни продукти, произхождащи от устойчиво и отговорно горско стопанисване и от оползотворяване на дървесната суровина и отпадъци;
   
 • повишаване консумацията на дървесни биоенергийни продукти на местно ниво;
   
 • създаване на 6 до 8 ЦЛТБ в поне 2 от 3-те държави, участващи в практическата реализация (България,  Хърватска и Сърбия);
   
 • общ обем на договорени продажби с консуматорите в регионите на действие на ЦЛТБ на минимум 8000 тона дървесни биогорива на година и съответно,  договорени снабдителни доставки за необходимото количество дървесина;
   
 • обучаване на 12 специалисти (представители на асоциации, държавни органи, производители на биоенергия или образователни институции) с цел след това те да подготвят поне 400 потенциални участници в снабдителната (производствена) верига на дървесна биомаса как да развиват и управляват регионалния (местния) пазар на качествени дървесни биогорива и нужната за тяхното производство дървесина.

- B4B, който насърчава замяната (частично) на изкопаеми горива, използвани за отопление, с дървесна биомаса.

Проект Биоенергия за бизнес (В4В)– „Пазарно усвояване на съществуваща и възникваща устойчива биоенергия“  има за цел превключване от изкопаеми горива към биоенергия  чрез заместване на изкопаемите горива с устойчива, печеливша и висококачествена топлинна биоенергия. По-точно проектът поддържа и насърчава замяната (частично) на изкопаеми горива (въглища, нефт, газ), използвани за отопление, чрез достъпни източници на биоенергия (например  странични продукти от дървопреработвателна промишленост, горска биомаса, пелети, слама и друга селскостопанска биомаса), в страните от ЕС и извън тях.

Bioenergy4Business има за цел да покаже на инвеститори и оператори как да използват биомасата по енергийно-ефективен и икономичен начин, чрез следните три основни елемента:
 

 • Използване на стабилни бизнес и финансови модели
 • Създаване на благоприятна среда
 • Грижлива оценка и приложение на биоенергия както за централно отопление, така и в частните домове.


Чрез провеждане на интервюта със заинтересуваните лица са определени най-обещаващите пазарни сегменти за замяна на изкопаемите горива с биоенергия:
 

 • индустрията, към която спадат дърводобивните и дървопреработвателни предприятия, а са изключени големите индустриални предприятия, които вече са газифицирани;
 • сектора Селско и горско стопанство, към които спадат оранжериите и фермите;
 • и сектора домакинства, търговия, обществени сгради и други, където попадат болници, общински сгради и частни жилища.
   

Най-голяма консумация на петролни продукти в България се отчита в транспортния сектор  – 87%, но там подмяната с биогориво  е възможна само ако се използва биогаз.

Отново на базата на интервютата е установено, че използването на твърда биомаса за отопление е възпрепятствано от:
 

 • Липсата на субсидии и кредитни линии за първоначални инвестиции в горивната инсталация;
 • Цената на твърди горива от биомаса е висока;
 • Липсата на информация за нови ефективни технологии за използване на горива от биомаса.


За преодоляване на бариерите интервюираните предлагат следните мерки:
 

 • Да се осигури финансова подкрепа от страна на държавата, например чрез премахване на ДДС за твърди горива от биомаса и за инсталации за нейното използване, кредити и т.н.
 • Да се повишава информираността на обществото за използване на твърда биомаса за отопление, чрез разпространение на информация.


С какво е свързана бъдещата Ви дейност и планове?

В последно време както от екологични, така и от икономически съображения светът се ориентира към замяна на изкопаемите горива с възобновяеми енергийни източници. Според статистическите данни и анализите в енергийния сектор от всички възобновяеми енергийни източници България засега има най-добри предпоставки за развитие на енергията от биомаса. Това означава, че перспективите за развитие на сектора за енергия от биомаса са добри. Съществува ресурс от остатъци и отпадъци както в дърводобива и дървопреработвателната промишленост, така и в селското стопанство. Съществува възможност и за отглеждане на енергийни растения в запустелите земи. Разбира се, към тези нови възможности трябва да се подхожда с разум и отговорност.  Именно тук НАБ може да бъде полезна с експертно мнение и препоръки.

С посетители от какви сектори очаквате да реализирате срещи на изложението?

И двата проекта, по които се работи в момента адресират производството и потреблението на биоенергия от твърда биомаса. Като източник на такава биомаса основно се разглежда аграрния, дърводобивния и дървопреработвателния сектор,  но също така и с производители на пелети и еко-брикети. За да се разшири познанието в страната за биоенергията и качеството на твърдата биомаса, интерес ще представляват срещи с големи потребители и производители на топлинна енергия и дървесни биогорива. За популяризирането на сламата като източник на топлина, полезни ще бъдат дискусии с представители на аграрния сектор.