seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

Зала 6
B3
България

SWAN – БАЛКАНСКА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИ


 
За проекта
www.swan-interreg.com
 
Бюджет - 968 000,00 €
 
Финансираща институция/програма - INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“
 
Проектът е насочен към разработването системи SWAN, създаване на политики по околна среда и стратегии за подобряване на управлението на отпадъците и прилагане (внедряване) на пилотна верига на стойността.
 
Цели:
 
Разработване на иновативна информационна платформа, която ще свързва индустриалните сектори или производителите на отпадъци (общините) на ниво район, страна и Балканския регион, за рециклиране чрез продажбата им като суровина на други индустриабви сектори или предприятия;
Значително намаляване на вноса на суровини, намаляване на промишлените отпадъци и депата, намаляване с повече от 1% , на емисиите на  CO2, като при това се подпомага създаването на работни места, нови бизнес възможности и «зелен растеж»;
Създаване на възможности за обмен на съпътстващи продукти и ресурси между предприятията;
Създаване на мрежа между индустриалните сектори и организации от всички сектори на бизнеса с цел подобряване на устойчивостта и ефективността на ресурсите;
Разработване инструментариум за подобряване на регионалното развитие и управлението на отпадъците;
Целеви групи
 
Организации, разработващи политики за управление на ресурсите
Организации, които образуват (Производители) или събират отпадъци
Промишлени фирми
Широката общественост
Партньори 
 
Асоциация на общините в регион Атика, Гърция (водещ партньор)
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)
Министерство на околната среда, енергетиката и климатичните промени, Гърция
Егейски университет (Катедра по бизнес), Гърция
Министерство на околната среда, горите и водите, Албания
ILIRIA – Асоциация за защита и социално и екологично развитие (НПО), Албания
Технически университет Кипър (Катедра за науки и технологии за околната среда), Кипър