ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

План за опазване на водните ресурси на Европа

План за опазване на водните ресурси на Европа
Публикувана на: 15/11/2012|02:11; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ЕК представи план за опазване на водните ресурси на ЕвропаЕвропейската комисия стартира План за опазване на водните ресурси на Европа, който представлява стратегия за осигуряване на достатъчно количество и качество на водата, необходима за хората, икономиката и околната среда, съобщиха от пресслужбата на ЕК.Въпреки подобренията през последните години, по отношение на качеството на водата в ЕС има още какво да се желае. Не по-малка загриженост буди и нейното количество — както поради увеличаващия се недостиг на вода в Европа, така и поради зачестилите екстремни природни явления (например, наводнения) в редица държави членки.Трябва да задълбочим усилията си, за да се справим със старите и новите предизвикателства, включително замърсяването на водите, водочерпенето за земеделски цели и за енергопроизводство, земеползването и последиците от изменението на климата. Нужни са засилени мерки, за да се подпомогне ЕС при опазването и по-ефективното потребление на водните и останалите ресурси.Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви:„Планът показва, че разбираме добре същината на проблемите, пред които сме изправени, и разполагаме със стабилна платформа за тяхното преодоляване. Време е да предприемем действия за пълно оползотворяване на преимуществата на нашето законодателство и да създадем възможности за новаторски решения в политиката в областта на водите и водния отрасъл.Необходимо е да се постигне устойчиво равновесие между търсенето и предлагането на вода, като се отчетат потребностите както на хората, така и на природните екосистеми, от които те зависят.“За да се постигне до 2015 г. добро състояние на водите, което е залегнало като цел в действащата Рамкова директива за водите, в Плана за опазване на водните ресурси се набелязва тристепенен стратегически подход:Подобрено прилагане на настоящата политика на ЕС в областта на водите чрез пълноценно използване на възможностите, предоставени от действащото законодателство, например: засилено внедряване на мерки за естествено задържане на водите, като възстановяване на влажните зони и заливните равнини или подобрено прилагане на принципа „замърсителят плаща“ чрез измерване на потреблението на вода, ценообразуване и по-добър икономически анализ.Засилено интегриране на целите на политиката в областта на водите в други области на политиката, като селското стопанство, рибарството, енергията от възобновяеми източници, транспорта, Кохезионния и структурните фондове.Попълване на пропуските в действащата нормативна уредба, особено по отношение на инструментите, необходими за повишаване на ефективността на водоползването. В Плана за опазване на водните ресурси се предвижда държавите членки да определят цели по отношение на сметките за вода и нейното ефективно потребление, а на равнището на ЕС да се разработят стандарти за повторно използване на водата.Планът предлага не универсални решения, а набор от инструменти, които държавите членки могат да използват за подобряване на управлението на водите на национално и регионално равнище, както и на равнището на отделни речни басейни.В него се подчертава, че опазването на водните ресурси засяга не само околната среда, здравето и благосъстоянието, а и икономическия растеж и просперитета. То е начин да се осигури разгръщането на пълния потенциал на водния сектор в ЕС, както и напредъкът на всички стопански сектори, които зависят от наличието на вода с определено качество, като така се създават икономически растеж и работни места. Планът се ползва с подкрепата на създаденото през май 2012 г. Европейско партньорство за иновации в сферата на водите.
План за опазване на водните ресурси на Европа
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/news/eu-news/article/9440
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.