ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Заплатите в частния сектор растат двойно по-бързо от държавния

Заплатите в частния сектор растат двойно по-бързо от държавния
Публикувана на: 10/11/2015|01:11; Източник: mediapool.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Заплатите в частния сектор растат двойно по-бързо от държавния
Средната брутна месечна работна заплата през септември е била 885 лв., което е сериозен ръст спрямо августовската 858 лв., регистрирала спад в сравнение с юлската от 879 лв. През третото тримесечие на 2105 г. ръстът е 8 на сто до средно 874 лв., съпоставено със същия период на миналата година, но спрямо второто тримесечие средното трудово възнаграждение пада с 0.6 на сто. Това сочат данни на Националния статистически институт, обявени във вторник. Според тях спрямо година по-рано средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 4.1%, а в частния сектор - с 9.4%. Най-голямо e увеличението в извършването на административни и спомагателни дейности – там заплатите са скочили с 20.9%. В сферата на културата, спорта и развлеченията ръстът е 15.4%,, а в създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 13.2%. Най-високите заплати в периода юли-септември са били работещите в сферата на създаването и разпространението на информация и творчески продукти и в далекосъобщенията  - 1985 лв. В производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива са вторите по големина заплати - 1570 лв., въпреки намаляването с 2.1 процента. Следва секторът на финансовите и застрахователните дейности - 1517 лв., където обаче е регистриран най-големият спад на размера на възнагражденията със 7.8 на сто. Най-ниско платени са били наетите в хотелиерство и ресторантьорство - 573 лв., други дейности” - 613 лв,, а в административните и спомагателни дейности, въпреки големия ръст, заплатите остават сравнително ниски 672 лв. По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2015 г. намаляват с 38.9 хил., или с 1.7% спрямо края на юни 2015 г., като достигат 2.27 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2015 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в хотелиерството и ресторантьорството - с 22.1%, в сферата на културата, спорта и развлеченията - с 6.8%, както и в други дейности” - с 4.9%. Най-голямо увеличение на наетите е регистрирано в дейностите "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 1.6%,  и "Образование“ - с 1.2%. В края на септември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 21 хиляди, или с 0.9% повече в сравнение с края на септември 2014 г. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в сферата на създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 6.4 хил., в преработващата промишленост - с 5.7 хил., и в транспорта, складиране и пощи - с 4.4 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително отново в създаването и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения - с 9.1%, следвано от селското, горско и рибно стопанство - с 4.1%, и транспорта, складиране и пощи - с 3.4%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на септември 2015 г. спрямо края на септември 2014 г. има в хотелиерството и ресторантьорството - с 2.5 хил., а в проценти - в сферата на културата, спорта и развлеченията - с 2.8%.