ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Научни проекти са били класирани със спорни рецензии и недостатъчно точки

Научни проекти са били класирани със спорни рецензии и недостатъчно точки
Публикувана на: 07/02/2013|08:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Научни проекти са били класирани със спорни рецензии и недостатъчно точки
Редица научни проекти са отхвърлени неоснователно на последната конкурсна сесия във фонд “Научни изследвания“. Проекти с по-високи оценки не са минали, на тяхно място са били одобрени за класирани такива, събрали по-малък брой точки. Извън всякакви правила е въведена фигурата на “суперрецензента“, чиято оценка на практика еднолично класира даден проект, анулирайки точките, дадени от другите двама рецензенти. Допуснато е учени да оценяват свои конкуренти, а в администрацията на фонда са назначавани хора без нужния ценз. Това са част от заключенията от проверката на Инспектората на Министерския съвет във фонда. Те послужиха като мотив за уволнението на министъра на образованието Сергей Игнатов.   Някои проекти неправомерно са отхвърлени административно, без да са налице основания, докато други са допуснати за по-нататъшна оценка без да отговарят на условия в насоките за кандидатстване, констатира докладът. В дейността си някои от научно-експертните комисии са си позволили въвеждане на понятието суперрецензент като оценките на тези рецензенти се взимат като окончателни и неглижират оценките на другите двама рецензенти. Пример за това е един от проектите, за който са изготвени две рецензии - първата дава 78 точки, а втората 68 точки. Заради разликата от 10 точки е изготвена суперрецензия от трети рецензент, който дава на проекта 83 точки.   Част от суперрецензентите са членове на временните научно-експертни комисии или са представители на кандидатстващата организация, което поставя под въпрос тяхната независимост. Също така по неясни критерии в едни случаи са назначавани суперрецензенти, а в други – не. Някои от комисиите са превишили правата си като са се произнасяли по проектни предложения с разликата в оценките 10 точки, което е от компетенциите на изпълнителния съвет на фонда. Липсват и списъци с рецензенти. За втори рецензент на един от проектите е допуснат ръководител на друг проект от същото направление - “Енергия, енергийна ефективност и транспорт“ като по този начин му е даден достъп да оценява конкурентите си.   Според проверяващите липсата на изрична регламентация в закона в кои случаи следва да се избират национални и в кои международни експерти за оценка на проектите, не води до незаконосъобразност на проведената процедура, в случаите когато се избират само национални оценители.   Докладът констатира още, че проекти с по-ниска оценка са били одобрени за финансиране, докато такива с по-висока са били отхвърлени. Неоснователно са били отхвърлени за финансиране 30 проекта, които имат по високи оценки от други, които са класирани. За 8 от 30-те отхвърлени проекта от фонда твърдят, че не съответстват на националните научни приоритети, а за останалите 22 проекта липсват каквито и да било аргументи за отхвърлянето им.   Проверяващите потвърждават и конфликта на интереси на уволнения вече управител на фонда Христо Петров, който е в управителните органи на дружеството “Евроимоти“ заедно с участници в конкурсната сесия, чийто проекти са получили общо финансиране 770 000 лева. Освен това Петров е разрешавал сам на себе си ползването на платен и неплатен годишен отпуск.   От общо 1094 проектни предложения административно са отстранени повече от половината – 628.   Проверката е установила още, че хора от администрацията на фонда са заемали длъжности, за които нямат нужната квалификация. Трима от назначените шестима главни експерти не отговарят на посочените в длъжностната характеристика изисквания за заемане на длъжността – 3 години минимален професионален опит.   Те са извършвали административна оценка на проектите от конкурсните сесии. Експертът Милена Стефанова е била разпоредител в драматичен театър София преди назначаването й във фонда, колежката й Десислава Банкова преди това е била “технически изпълнител“ в партия Новото време, а Радослав Христов освен че не притежава стаж, няма и изискуемата минимална степен “бакалавър" и е със средно-специално образование.   Проверката установява, че без нужния ценз е и главният счетоводител на фонда Галя Капитанова.   Един от главните експерти – Миляна Алексиева - пък е преназначен като зам.-управител на фонда без да притежава изискуемия минимален професионален опит от 4 години.   Във фонд "Научни изследвания" по време на последната конкурсна сесия са сключвани договори без договорени клаузи в тях. Приемно-предавателните протоколи са изготвени без конкретизиране на извършената дейност по предмета на договора и подписи от възложител и изпълнител. Допуснато е сключване на договор с клаузи, които не защитават интересите на фонда. Сключен е договор с дата за начало на действието му преди датата на неговото сключване.   В противоречие с правилника на фонда е въведено допълнително направление, което може да се финансира – научни изследвания в педагогическата сфера, което е станало по изричното настояване на бившия министър Сергей Игнатов и според проверяващите не са налице форсмажорни обстоятелства, които да го оправдаят.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.