ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЕК въвежда стимули за производство на торове от биоотпадъци

ЕК въвежда стимули за производство на торове от биоотпадъци
Публикувана на: 17/03/2016|06:03; Източник: mediapool.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
ЕК въвежда стимули за производство на торове от биоотпадъци
Повторното използване на изхвърляни биоотпадъци под формата на торове ще бъде насърчавано с предлагания от Европейската комисия регламент за улесняване на достъпа на органични и получени от отпадъци торове до единния пазар на ЕС, като ги постави на равни начала с традиционните, неорганични торове. Това ще създаде нови пазарни възможности за новаторските предприятия, като в същото време ще доведе до намаляване на количеството на отпадъците, потреблението на енергия и щетите върху околната среда, съобщиха от ЕК в четвъртък.. "Много малка част от огромните количества биологични отпадъци се преработват в ценни продукти за наторяване. Въпреки че нашата промишленост би могла да ги оползотвори и да извлече съдържаните в тях хранителни вещества, нашите земеделски стопани използват торове, произвеждани с вносни ресурси или чрез енергоемки процеси. Новият регламент ще ни помогне да превърнем проблемите във възможности за земеделските стопани и за бизнеса“, коментира Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за заетостта, растежа,инвестициите и конкурентоспособността. Понастоящем едва 5 % от биологичните отпадъци се рециклират. Ако това количество беше по-голямо, по предварителни оценки биологичните отпадъци биха могли да заменят до 30 % от неорганичните торове. В момента ЕС внася около 6 милиона тона фосфати годишно, а би могъл да замени до една трета от този внос чрез извличане на материали от утайки от отпадъчни води, биоразграждащи се отпадъци, месокостно брашно или оборски тор, смятат от Еврокомисията. С регламента се въвеждат общи правила за преработката на биологични отпадъци в суровини, които могат да се използват за производство на продукти за наторяване. Също така се въвеждат строги пределни стойности за кадмий във фосфатните торове. След 3 години тези стойности ще бъдат намалени още повече — от 60 мг на кг на 40 мг на килограм, а след 12 години — на 20 мг/кг като по този начин ще се ограничат рисковете за здравето и околната среда, посочват от Брюксел. Съществуващият регламент за торовете от 2003 г. засяга предимно конвенционални, неорганични торове, основно произведени по химичен път. Иновационните продукти за наторяване, произведени от органични материали, са извън приложното поле на сегашния регламент за торовете. Освен това в момента не могат да се разрешат свързаните с околната среда проблеми, произтичащи от замърсяването с торове на почвата, подпочвените и морските води, а в крайна сметка и на храните. Проектът за регламент ще бъде изпратен на Европейския парламент и на Съвета за приемане. След като бъде приет и изтече преходният период, който ще даде възможност на предприятията и публичните органи да се подготвят за новите правила, регламентът ще се прилага пряко, без необходимост да бъде транспониран в националното законодателство.