ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

До 12 октомври фирмите могат да подават своите проектни предложения за енергийна ефективност

До 12 октомври фирмите могат да подават своите проектни предложения за енергийна ефективност
Публикувана на: 16/06/2016|10:06; Източник: sedmica.sliven.net; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 12 октомври 2016 г. Одобрените кандидати ще получат средства за нови машини, съоръжения и оборудване, в това число и специализирани транспортни средства – за превоз на товари. Финансирането е осигурено по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.Целевата помощ ще се предоставя на микро, малки и средни предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) и основната им икономическа дейност да попада в един от секторите: B „Добивна промишленост“, C „Преработваща промишленост“, D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“, E „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”, F „Строителство“.Минималният размер на заявената финансова помощ за всеки индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният – 1 500 000 лв. (или до 391 166 лв. при режим “de minimis”).В зависимост от вида подпомагане, от категорията на предприятието и от района, в който ще се изпълнява проектът, безвъзмездната финансова помощ може да бъде от 35 до 70%.За да бъде един проект допустим, той следва да се основава и на препоръки от изготвен енергиен одит. Контролът относно качеството на изготвените одити ще се извършва от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). В тази връзка кандидатите по процедурата ще трябва да изготвят енергиен одит по образец и да го представят за разглеждане от АУЕР не по-късно от 10 август 2016 г.По данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в периода 2007-2013 г. шест фирми от област Сливен са получили средства за повишаване на своята енергийната ефективност. Общата договорена стойност на проектите възлиза на 6 942 512 лв., от които 3 471 256 лв. са безвъзмездна финансова помощ.Подробна информация за условията за кандидатстване по настоящата покана може да бъде получена в Областен информационен център Сливен всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч.Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
До 12 октомври фирмите могат да подават своите проектни предложения за енергийна ефективност
Към цялата новина: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=206824