ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

МРРБ ограничава застрояването на зелените площи в градовете с промени в ЗУТ

МРРБ ограничава застрояването на зелените площи в градовете с промени в ЗУТ
Публикувана на: 08/10/2016|08:10; Източник: klassa.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
 Безразборното застрояване на зелени площи в градовете се ограничава с нови разпоредби в Закона за устройството на територията (ЗУТ). Предложенията за промени в закона са публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации. Крайният срок за подаване на становища по тях е 17 октомври.Целта на предложените от Министерството на регионалното развитие и благоустройството промени е да се ограничат възможностите за корупция, като например недобросъвестно забавяне на инвестиционни проекти или устройствени планове за отделни територии от страна на някои общински администрации или вероятността поземлени имоти, предмет на проектите, за неопределен срок от време да остават с неизяснен устройствен статут.Ведомството предлага и промяна при категоризирането на строежите. В момента в закона са разписани 6 категории строежи, а се предлага те да станат 4.Според вносителя на промените видовете строежи от първа и втора категория са излишно раздробени при едни и същи условия на задължително оценяване и държавно приемане. С редуциране и опростяване на категориите строежи ще се подпомогне и улесни прилагането на ЗУТ и ще се премахне необоснованото раздробяване на категориите, което затруднява определянето им, допълва се в мотивите към промените в закона.Подробните устройствени планове няма да са вечниМинистърът на регионалното развитие и благоустройството ще трябва да поддържа публични регистри на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения, на издадените разрешенията за строеж и на въведените в експлоатация строежи. Същата отговорност се вменява и на областните управители, като регистрите ще са за съответния регион.Кметовете също ще пазят подобен архив за общината, включително и на измененията на устройствените планове, на издадените строителни книжа и на всички актове за изработване и одобряване на устройствени планове, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи на територията на съответната община.Предлага се с влизането в сила на нов общ устройствен план да се спира действието по прилагане на заварените подробни устройствени планове в частите, в които с общия устройствен план се предвижда промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на поземлените имоти. Разрешенията за изработване на проект за подробен устройствен план се предлагат да губят правно действие, ако в срок от 5 години от издаването им не е одобрен съответният план. Срокът им на действие може да бъде продължен с 2 години, ако към датата на презаверката са налице становища или решения по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, които са задължително условие за последващото одобряване на плана.Образуваните производства се предвижда да се прекратяват служебно и актовете за прекратяването им няма да подлежат на оспорване.Въвежда се и задължение на общинските администрации публикуват на сайтовете си одобрените подробни устройствени планове. Дава се възможност също така те да бъдат гледани и от общинските съвети, за да се оцени съответствието им с нормативната база.Категориите строежи се намаляватРегионалното министерство предлага да се обединят в една категория строежите от сегашните първа, втора и трета категория по ЗУТ. В тази група влизат магистрали, скоростни пътища и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа, общински пътища, първостепенна улична мрежа от I до IV клас, железопътни линии, пристанища и летища, метрополитени, преносни и разпределителни мрежи във ВиК, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности, хидротехнически и хидромелиоративни мрежи, строежи, криещи опасност от взрив и вредно въздействие, строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес, съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг, съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за отпадъци, сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери, електро- и топлоцентрали, производствени сгради, други обекти от национално значение, жилищни и смесени сгради с високо застрояване, паркове и градини с площ над 1 хектар, електронни съобщителни мрежи и съоръжения и т.н.Във втора категория влизат частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях, жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и обекти за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1 000 до 5 хил. кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители, паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар, недвижими културни ценности с категория "местно значение", електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване.В трета категория строежи влизат жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и обекти за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители, производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, рекултивация на стари, нерегламентирани общински депа за твърди битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация, строежи от допълващото застрояване.В четвърта категория попадат временните строежи, стопански постройки със селскостопанско предназначение, монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, ако не са повишена степен на опасност, малки басейни в частни имоти, подпорни стени, огради с височина до 2,2 м, инсталации за производство на електрическа, топлинна и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW.И ощеРегионалното министерство предлага в ЗУТ да се въведе задължение за собствениците на недвижими имоти и потребители на водоснабдителни и канализационни услуги да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.С предложението се цели присъединяване на всички потребители към изградените ВиК мрежи и съоръжения. От икономическа и регулаторна гледна точка промяната позволява повишаване ефективността на инвестициите, включително тези от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и оползотворяване капацитета на инфраструктурата и постигане н