ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Какво е екология на околната среда (Kakvo e ekologia na okolnata sreda)?

Какво е екология на околната среда (Kakvo e ekologia na okolnata sreda)?
Публикувана на: 08/01/2013|09:01; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Какво е екология на околната среда (Kakvo e ekologia na okolnata sreda)?
Екология е науката за взаимоотношенията на организмите с околната среда, при което се изучават условията за съществуване на живите организми и взаимовръзките между тях, във връзка със засилващото се въздействие на човека върху природата.Понятието екология произлиза от гръцките думи oikos - жилище, местопребиване и logos - дума, учение, и придобива голямо значение в живота на хората през миналия 20-ти век, като научна основа за рационалното природоползване и за опазване био разнообразието от живи организми.Към днешна дата екологията е доста развита наука и включва редица конкретни направления, като “Екология на речния бобър”, “Екология на есетровите риби” и т.н. При това, обекта на изследване, може да бъде разглеждан от гледна точка на средата, която обитава, мястото и условията за размножение, взаимодействието му с други особи от същия биологичен вид, а също и с конкурентите, съседите, враговете (хищници, паразити).Обект на екологични изследвания е и самия човек, като него го изучават преди всичко в неговите производствени условия - при морски пътувания, в космоса, във въгледобивните шахти и др.п. Особено направление в екологията на човека е опазването на околната среда, която той обитава.В много страни съществуват специални екологични служби и обществени организации на “Зелените”, които насочват своите усилия в борбата със замърсяването на водоемите, въздушната среда, почвата, за запазване на горите и животинския свят.В тази връзка, често “Зелените” се борят против провеждането на ядрени опити, за унищожаване на ядреното, химическото и биологическото оръжия, за забрана на противопехотните мини (трепещи и мирни хора и животни по планетата), за забрана на лова с капани, при който животните търпят извънредни страдания.Съществуват и редица приложни екологични изследвания на жизнената дейност на човека в различни производствени условия. Но при това трябва да се отчита, че човека не е просто или само тяло, а преди всичко - съзнание и то трябва да е обект на въздействие с оглед подобряване на екологията на околната среда.--------------------------------------------------Photosource: google.images