ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0061: Екология (Ekologia / Ecology).

0061: Екология (Ekologia / Ecology).
Публикувана на: 18/11/2011|07:11; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Понятието екология води началото си от древно гръцкото понятие οἶκος / oikos, което означава дом, обиталище, жилище, имущество и от понятието  λόγος / logos — наука, учение, понятие, които заедно придобиват значението на биологична наука за отношенията на живите организми и техните съобщества помежду им и с околната среда. В тези «отношения» попада изучаването на организацията и функционирането на надорганизмените системи на различни нива, като популация, видове, биоценоз (съобщества), екосистеми, биогеоцинози и биосфера. В т.ч. влиза и взаимодействието между човека и биосферата. Днес ние постоянно четем и слушаме за проблеми в тази нова област, която има голямо значение за бъдещето на човечеството.Немският биолог Ернст Хекел (Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, 1834-1919), в труда си «Generelle morphologie der organismen. Allgemeine grundzüge der organischen formen-wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte descendenztheorie” от 1866 год. За пръв път използва термина “екология”.Днес това е междудисциплинарен отрасъл на границата между биология, гиография, физика, химия и обществени науки, а според мен, трябва да включи и психологията, защото безпардонното замърсяване на околната среда е сериозен психологически проблем при всичките тези предупреждения - наводнения, земетресения, озонни дупки и т.н.Всяко същество, без изключение, върху планетата има свой начин на живот, който зависи частично от самия организъм и неговата дейност и частично от заобикалящата го среда. Природата влияе върху обитателите на земята, а те от своя страна влияята на природата. Всеки организъм е една малка частичка от цялото. Затова, когато изучаваме живота, ние трябва сериозно да се интересуваме и от неговото обкръжение. Това правят еколозите.В средата за обитаване, освен живите организми (растения и животни) влизат също почвите, минералите, водите, въздуха, стратосферата, близкия и по-далечния космос. Затова екологията е комплексна наука, използваща знания от много други науки. През 20-ти век и до сега стремително нараства влиянието от дейността на човека върху живата и нежива Природа и това въздействие се нарича антропогенно влияние, т.е. такова, породено от човека.Този термин идва от гръцкото «антропос» - човек и «генез» - раждане, възникване т.е. антропогенез. Това идва да подскаже, че човека е неразделна част от Природата и за съжаление, антропогенните въздействия не винаги са полезни за нея. Затова работата на еколозите е да изучават внимателно човешките дейности и тяхното въздействие върху околната среда и да правят каквото е необходима, за да я предпазват от замърсяване.Така изучавайки взаимовръзките между живите организми в света, екологията може да ни подскаже как ефективно да използваме и съхраняваме планетните ресурси, като все повече се ориентираме към тяхната възобновляемост. Как да използваме земята? Как да съхраняваме горите? Как да се предпазваме от вредители? Изобщо, доста практически и жизнено важни въпроси поставя живота пред еколозите.Съществуват пет основни подхода в екологията:- популационна Е. - изучаване динамиката на числеността на популациите и нейната връзка с външните фактори;- изучаване на природните съобщества;- проучване на местообитанията;- изследване на екосистемите, в т.ч. и кръговрата на веществота и енергията в природата;- еволюционна Е. по реконструкция на древните природни съобщества, прогнозиране на измененията в тях, проучване на промените свързани с дейността на човека.В екологичната система влизат абиотичните (неживи) и биотичните (живи) компоненти. Абиотичните компоненти на биоценоза се наричат биотипи, а биотичните - биоценози. Почвата, която се причислява към абиотичните компоненти, често се разглежда и като отделна структурна единица на екосистемата.Биотипите се обединяват в биохори, а те от своя страна - в биоцикли. Например, биотипите на каменистите, пясъчните и глинестите пустини се обединяват в биохора на пустините,а биохорите пустините, горите и степите се обединяват в биоцикъла на сушата. Трите биоцикъла на сушите, моретата и вътрешните водоеми образуват биосферата.Едно от най-важните екологични понятия е потока на енергията, която постъпва в екологичните системи, в крайна сметка, от Слънцето. Така автотрофите използват непосредствено слънчевата светлина, а геотрофите получават от автотрофите вече преобразувана енергия във вид на хранителни вешества. За 1 година, 1 кв. Метър земна повърхност, с растенията върху нея, поглъща около 5 - 10 Дж топлина. По-голямата част от енергията се отразява веднага обратно в атмосферата, а друга част се усвоява от организмите и преминава в други форми, но при това още известна част от енергията се излъчва в атмосферата като топлина.Може да оприличим Земята като едно голямо село. До скоро разглеждахме живата и неживата Природа и екологичните системи като че ли без участието на човека. Всъщност, до «скоро» така е и било.  Но човека е част от природата и затова трябва да сме наясно какво представлява човечеството. Съвсем наскоро човешката популация достигна численост от 7 млрд. индивида и трябва да ни е съвсем ясно, че това е критичен фактор от решаващо екологично значение.--------------------------------------------------