ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0060: Замърсяване на околната среда (Zamarsyavane na okolnata sreda).

0060: Замърсяване на околната среда (Zamarsyavane na okolnata sreda).
Публикувана на: 14/11/2011|06:11; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
0060: Замърсяване на околната среда (Zamarsyavane na okolnata sreda).
Замърсяването на околната среда е свързано с постъпването на всякаквитвърди,течни,газообразни вещества,микроорганизми илиразлични енергии - топлинна, електромагнитна, радиоактивнав количества, предизвикващи изменение в състава и свойствата на компонентите на природата и оказващи вредно въздействие върху човека, флората и фауната.По своя произход, замърсяването на околната среда се подразделя наантропогенно иестествено,а според въздействието върху организмите и еко системите то бивамеханично,физическо,химическо,биологическо.Днес, всеки трябва да отчита причините за замърсяванията в природата, да прави всичко за нейното съхраняване, като организира правилно дейността си и предприема всичко възможно за намаляване на замърсяването, от което в повечето случаи се обуславятерозията, корозията на материалите, болестите.Замърсяване в тесния смисъл на думата е внасянето в някаква среда на нови, нехарактерни за неяфизически, химически и биологически агенти или превишаването на естественото средно ниво на същите агенти в средата.Непосредствените обекти на замърсяване са основните компоненти на местообитаване (екотоп) -атмосфера, вода, почва,а косвени обекти са техните съставни (биоценоз) -микроорганизми, растения, животни.Основните замърсители са с доста различен произход -промишлени предприятия, енергетика, битови отпадъци, отходни води и екскременти от животновъдството, транспорт, торове, пестициди, радиоактивни източници и др.Сред инградиентите на замърсителите са хилядиокиси, токсични вещества, аерозоли, химически съединения. Различните източници на изхвърляния могат да имат еднакъв или различен състав на замърсяващите вещества. Например, въглеводородите постъпват в атмосферата и от изгарянето на въглища, и от горене на дърва, на нефт и нефтени продукти, от газо- и нефтодобив.Проблеми със замърсяването на околната среда може да предизвика всекихимически, физически или биологически (като микроорганизмите) агент, който подава в околната среда или възниква в нея в количества, излизащи зад рамките на  своитеобичайни концентрации, среден природен фон, естествени колебания, разглеждани в определен времеви интервал.--------------------------------------------------