ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0059: Енергетика и околна среда (Energetika i okolna sreda).

0059: Енергетика и околна среда (Energetika i okolna sreda).
Публикувана на: 09/11/2011|11:11; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
0059: Енергетика и околна среда (Energetika i okolna sreda).
Днес, качеството на живота на съвременния човек се обуславя в значителна степен от нивото и състоянието на енергийната инфраструктура, създаваща необходимия енергиен комфорт и вредите за околната среда, които това носи. Енергията присъства като съществен елемент във всеки краен продукт на производството и на услугите. Надеждното и сигурно функциониране на тази инфраструктура се обезпечава от енергийният отрасъл на страната, произвеждащ, добиващ и предоставящ тези съвременни блага на обществото. Енергийното производство е натоварено с тежката отговорност да осигурява адекватни условия за покриване на нарастващите нужди от енергия на световната икономика. В тази своя задача енергетиката трябва да балансира между предизвикателствата на изчерпващите се запаси от конвенционални енергийни ресурси, огромните екологични поражения, които използването им нанася върху заобикалящата ни природна среда и задължението да осигурява качествено, непрекъснато стабилно енергоснабдяване на достъпни цени. Не съществува форма на превръщане на първичната енергия в електричество без това да се отразява неблагоприятно на околната среда. Ето защо Енергийната политика на Република България се осъществява в изпълнение на националните цели за постигане на икономически растеж на страната и създаване на предпоставки за нейното интегриране в европейските структури, при спазване изискванията за опазване на околната среда. Определените от Енергийната стратегия на България приоритети на енергийната политика на страната, а именно сигурност на доставките, конкуренция в енергийния сектор и опазване на околната среда, напълно съответстват на приоритетите на енергийната политика на Европейския съюз. Ограничаване на екологичното замърсяване е продиктувано и от факта, че България е страна по редица международни екологични споразумения, които третират ограничаване изпускането на определени замърсители, а основен източник на голям брой от тях е енергийният сектор. Изпълняването на ангажиментите налага решаването на редица задачи, свързани с устойчивото развитие на енергийния сектор и необходимостта от изпълняване на функции, както по задоволяване на потребностите на икономиката и бита с енергия, така и ограниченията, свързани с екологичната обстановка. Във връзка с глава 22 “Околна среда”, страната ни пое сериозни ангажименти, свързани със значително намаляване на вредното въздействие върху природата. Редица документи на ЕС, свързани с опазването й са вече транспонирани в българското законодателство и касаят в голяма степен енергетиката на страната. --------------------------------------------------