ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Глобално затопляне: планове за действие при бедствия

Глобално затопляне: планове за действие при бедствия
Публикувана на: 03/05/2013|09:05; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Реакциите на страните от ЕС на ефекта от глобалното затопляне върху местните общности ще бъдат координирани с помощта на стратегия

ЕС е поел ангажимент за намаляване на своите емисии на парникови газове. Определянето на цели за овладяване на постепенното повишаване на средната температура в световен мащаб не е достатъчно.

Животът, здравето, поминъкът и личното имущество на хората вече са изложени на риск от постоянното повишаване на броя на екстремните климатични явления. Все по-често в южна и централна Европа се наблюдават горещи вълни, горски пожари и суши. В северна и североизточна Европа се очакват повече наводнения и ерозия на крайбрежието.

Някои страни вече вземат мерки за справяне с последиците от глобалното затопляне. Други обаче по различни причини още не са започнали да го правят. Затова Комисията предлага по-координиран подход на равнище ЕС.

Такъв подход има смисъл. Липсата на подготвеност в някоя страна или регион може да доведе до проблеми навсякъде. Резултатите от екстремните климатични явления – като наводнения, ерозия и горски пожари – често са общ проблем. Подходът на равнище ЕС ще се съсредоточи върху:

-подпомагане на страни и градове при разработването на планове за адаптиране към изменението на климата – с финансиране и други форми на подкрепа.

-включване на подходящи мерки в програмите на ЕС за икономически сектори от първостепенна важност като селско стопанство и рибарство, както и в регионални проекти. Целта е инфраструктурата да стане по-устойчива и да бъдат насърчени физически лица, предприятия и правителства да сключват застраховки срещу загуби от бедствия.

-насърчаване на научните изследвания на потенциалните ефекти от изменението на климата и разширяване на онлайн информационната мрежа на ЕС за адаптацията (Climate-Adapt).

Национални планове ще подпомагат подкрепящи икономическия растеж и заетостта местни решения, които не изискват много разходи. Алтернативата е да не направим нищо, което може да струва на икономиката на ЕС около 250 млрд. евро годишно до 2050 г.

Застраховки срещу бедствия

Успоредно с това Комисията също така проучва дали е необходимо действие на ЕС, за да се гарантира, че има достатъчно предлагане на застраховки за покриване на загубите от причинени от климатичните условия бедствия. Финансовата стабилност на една страна може да пострада, ако с обществени средства трябва да се подпомага възстановяването от тежко бедствие на общности, които нямат необходимата застраховка.

Следващи стъпки

Комисията ще обмисли възможността да предложи закон на ЕС, изискващ страните да изготвят планове и да ги прилагат, ако сегашният подход на доброволни действия не даде резултати до 2017 г.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.