ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Полигонът „Змейово” не е източник на вредни вещества

Полигонът „Змейово” не е източник на вредни вещества
Публикувана на: 21/05/2013|07:05; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Полигонът „Змейово” не е източник на вредни вещества, които да влошават качеството на атмосферния въздух в района на Стара Загора

 

Полигонът „Змейово” не е източник на вредни вещества, които да влошават качеството на атмосферния въздух в района  на Стара Загора до нива над допустимите норми.

Това бе посочено на съвместна пресконференция на министрите на околната среда и водите и на отбраната Юлиян Попов и Тодор Тагарев в МОСВ. В пресконференцията участваха още изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда Ваня Григорова, директорът на Института по отбрана полк. доц. Стоян Балабанов, директорът на Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ в МОСВ Иван Ангелов.  От 2008 год. в района на полигон „Змейово” действат две автоматични станции за контрол качеството на атмосферния въздух. Те са разположени в с. Ръжена и с. Остра могила и измерват следните атмосферни замърсители: ФПЧ10 (As, Cd, Ni, ПAВ и Pb), SO2, NO2, хлороводород, хлор, циановодород, фосген, а също така киселинност на валежи. В периода 2008 – 2012 год. не са регистрирани превишения на допустимите норми на основните атмосферни замърсители – ФПЧ10, SO2 и NO2  в годишен аспект. Измерените концентрации са значително под допустимите норми, с изключение на регистрирани превишавания на средноденонощните норми на ФПЧ10 в с.Ръжена през 2008 и 2011 год.  Качеството на атмосферния въздух в град Стара Загора се следи от една автоматична станция „Зелен клин”. Измерват се следните замърсители: ФПЧ10, SO2, NO2/NO, CO, O3, общи неметанови въглеводороди, метан и сероводород. Ако се направи сравнение с други градове – като Пловдив, София и Перник, в които основен проблем са ФПЧ10 и азотен диоксид, могат да бъдат направени следните изводи:-Нивата на ФПЧ10 за района на полигон „Змейово” и района на град Стара Загора като цяло са по-ниски в сравнение с нивата на замърсяване в страната /например София, Перник и Пловдив/;-Нивата на азотен диоксид за района на полигон „Змейово” са много по-ниски от допустимите норми. За района град Стара Загора са регистрирани през 2009 и 2012 год. високи нива на замърсяване - подобно на районите на градовете София и Пловдив са измерени по над 18 средночасови стойности над допустимата норма;-Нивата на замърсяване със серен диоксид в района на полигон „Змейово” и района на град Стара Загора не представляват проблем;-За разлика от градовете София, Перник и Пловдив в района на полигон „Змейово” и района на град Стара Загора средногодишната концентрация на ФПЧ10 е под допустимата средногодишна норма;-В района на  полигон „Змейово” и района на град Стара Загора не са измерени концентрации, превишаващи средногодишната норма (40 микрограма на кубичен метър), които са значително по-ниски от измерените в градовете София, Перник и Пловдив. На пресконференцията бе посочено, че основните източници на замърсяване на града са транспортният трафик и битовото отопление. Представителите на МОСВ посочиха необходимостта от разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, която да предложи трайни мерки с устойчив ефект.  Вижте ТУК презентацията на изпълнителния директор на Изпълнителната дирекция по околна среда Ваня Григорова

 

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.