ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

По-качествени услуги в областта на енергийната ефективност

По-качествени услуги в областта на енергийната ефективност
Публикувана на: 14/07/2013|04:07; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани Агенцията за устойчиво енергийно развитие да представи проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ: BG161PO003-4.3.03 „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност" по Приоритетна ос 4  „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика", Област на въздействие 4.3 „Подобряване на националната инфраструктура по качество", Индикативна операция 4.3.3 „Предлагане на повече и по-добри услуги на бизнеса".Основна цел на процедурата е да осигури необходимите институционални предпоставки за прилагането на интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване на качеството и количеството на енергийните услуги, предоставяни на българските предприятия.Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Индикативният бюджет по тази процедура е: 5 378 532, 50 лева.  Допустими за финансиране са следните дейности:  1. Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и за определяне на необходимите нормативни и институционални  предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми.  2. Разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания.3. Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност.4. Популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност чрез информационни и рекламни материали.    5. Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната ефективност в предприятията.   6. Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50 001.7. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност.  8. Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност.  9. Придобиване на дълготрайни материални активи: IT оборудване и друго оборудване, необходимо за целите на проекта.10. Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау, необходими за целите на проекта.11. Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки.12. Организация и управление на проекта.13. Одит на проекта.14. Визуализация и публичност на дейностите по проекта. Резултатите от изпълнението на проекта следва да се ползват на територията на Република БългарияПълният пакет документи и Изискванията за проектното предложение са публикувани и на интернет страницата на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013: http://www.opcompetitiveness.bg/Проектното предложение се подава в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", МИЕ: гр. София, ул. „Шести септември" № 21.Крайният срок за подаване на проектното предложение е 29.07.2013 г.  
По-качествени услуги в областта на енергийната ефективност
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/business/projects/article/10275
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.