ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Проверки на площадки за черни и цветни метали

Проверки на площадки за черни и цветни метали
Публикувана на: 19/07/2013|07:07; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Проверени са площадки за черни и цветни метали за привеждане в съответствие с новия Закон за управление на отпадъците

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на 28 площадки, собственост на 15 фирми за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в областите Русе,  Разград и Силистра. За тези площадки собствениците не са подали заявления и не би следвало да се извършват дейности по третиране на отпадъци.

В 19 пункта, които не отговарят на изискванията на ЗУО* не се извършва дейност. Минимални количества отпадъци от черни и цветни метали са установени на 4 площадки в гр. Русе, с. Червена вода, с. Нов град, (област Русе) и гр. Кубрат. На собствениците им са дадени предписания до края на юли да почистят площадките и да предадат отпадъците на фирми с издадени разрешителни документи.

С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците протекоха процеси по привеждане в съответствие на площадките за търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), пунктовете за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕЕО) и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

До края на месец май РИОСВ-Русе е издала 77 Разрешителни документа за дейности с отпадъци и 89 регистрационни документа.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.