Покажи Страниците

Преференции за тока от биомаса вече само при ползване на отпадна дървесина

Преференции за тока от биомаса вече само при ползване на отпадна дървесина
Публикувана на23/07/2013|01:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Соларна енергия
Преференции за тока от биомаса вече само при ползване на отпадна дървесина
Преференциални цени на тока, произведен от биомаса, вече ще се дават само ако е използвана отпадна дървесина, предвиждат поправки в Закона за горите, предложени от Министерство на земеделието и храните и обсъдени в ресорната парламентарна комисия във вторник. Така ще се премахне възможността да се ползва всякаква дървесина за производство на енергия.   Присъстващите на срещата експерти и неправителствените организации дискутираха възможността да бъде разширен обхватът на категориите дървесина, която не може да се използва за производство на енергия, съобщиха от агроведомството. Постигнато е общо мнение, че текстът, регулиращ използването на дървесина за производство на енергия, трябва да отпадне от Закона за горите и да се включи в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Целта е да се постигне по-ефективна защита на българските гори, а мерките за насърчаване, предвидени в ЗЕВИ да се отнасят само за производители, които ползват биомаса от отпадна дървесина за производство на електрическа енергия.   Обсъдена е била и идеята да отпадне сегашната възможност всички фирми, регистрирани на територията на дадена община, да участват в процедурите като местни търговци във всички държавни горски и ловни стопанства, чиито територии попадат частично или изцяло в тази община.   Промяна е договорена и в разпоредбите, свързани с управлението на горските територии - общинска собственост. Местните власти ще имат време до края на 2014 г. да решат как ще стопанисват и управляват общинските горските територии.   С пълно единодушие е прието да се намали срокът за залесяване на сечища и опожарени горски територии от 7 на 3 години. По този начин освен по-бързо възобновяване на горските масиви ще се осигурят и много нови работни места.
ViaExpo