ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Съсипващи критики към ДКЕВР – неясни правила, слаб контрол, политическа зависимост

Съсипващи критики към ДКЕВР – неясни правила, слаб контрол, политическа зависимост
Публикувана на: 20/09/2013|06:09; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Съсипващи критики към ДКЕВР – неясни правила, слаб контрол, политическа зависимост
ДКЕВР, един от ключовите регулатори в държавата, работи без ясни правила и под диктовката на изпълнителната власт. Дейността му създава проблеми за фирмите в енергийния и водния бранш, както и за сектора като цяло. Такива са унищожителните констатации на Сметната палата, която е одитирала работата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), след като предишният парламент поиска това в отговор на февруарските протести срещу високите сметки за ток и срещу монополите. В заключенията на доклада се посочва, че ДКЕВР няма ясни правила за разработването на различните методики и правила, които прилага в образуването на цените на ток, парно, природен газ и вода. При извършените промени в ценообразуващите елементи комисията е нарушила собствената си регулаторна рамка, поставайки дружествата в условия на работа в непредвидима среда. В същото време ДКЕВР не е контролирала ефективно фирмите, чиято дейност трябва да следи. Докладът, публикуван в петък, е внесен в Народното събрание заедно с възложените в края на февруари т.г. одити и на Министерството на икономиката и енергетиката и на "Топлофикация-София". Проверени са регулирането на цените и контролът за спазването им в периода от 1 януари 2007 до 30 април 2013 г. Констатациите в одита на ДКЕВР засягат и извършените при правителството на Пламен Орешарски промени в модела на ценообразуване, които позволиха от 1 август 2014 г. токът да поевтинее средно с 4.5 на сто за битовите потребители. Този модел, който разпределя по нов начин разходите за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ), за дългосрочните договори и за студения резерв от мощности, и който въвежда единствен купувач на енергия в лицето на НЕК, е приет без да е ясно дали е направена оценка за ефекта му върху системата, пише Сметната палата. И уточнява, че това създава рискове за постигането на очакваните резултати. Открит проблем с независимостта на регулатора В доклада пише още, че "независимостта на регулаторния орган остава открит проблем въпреки нормативно въведените изисквания за независимост, публично и прозрачно упражняване на правомощията на ДКЕВР в съответствие с европейските директиви. Реалната независимост на регулаторния орган може да се постигне чрез промяна на модела в посока на елиминиране на зависимостта му от изпълнителната власт." Значителните повишения на цените на природния газ през периода 2006 г. – 2009 г. са съпроводени с липса на адекватни регулаторни механизми за съответни изменения и на цените на енергията, произвеждана от топлофикационните дружества, пише в одита. В резултат на предвидената такава възможност през 2008 г., пет години по-късно преференциалната цена за изкупуване на произвеждания от топлофикациите ток е нараснала около два пъти. Докладът обръща внимание и на това, че цените на природния газ продължават да се променят, независимо от тенденцията на спадащо потребление, с чести и резки увеличения или намаления. "България е една от малкото държави членки на ЕС с единствен доставчик на природен газ. Връзки със съседните газопреносни системи (интерконектори) все още не са изградени. Няма свободен достъп за трета страна до газопреносната мрежа, до хранилището и до местния добив. Пазарът на природен газ е изцяло регулиран", констатира Сметната палата. През проверявания период цените на водата в различните региони са се повишили между 13 и 67 на сто. Липсва обаче съпоставимост между цените на комплексната услуга, предоставена от различните водни оператори, както и между цените на отделните видове ВиК-услуги, поради многото и различни фактори, които оказват влияние върху тяхното формиране. Неефективни одити Не е осъществяван ефективен контрол върху прилагането на цените в различните сектори, като в по-голямата част от случаите такъв контрол изобщо липсва, предупреждават от одитната институция. Изключение прави сектор "ВиК услуги“ и отчасти сектор "Топлоенергетика“. До юли 2010 г. не е законово регламентирана възможността за регулаторни одити на енергийните предприятия, а резултатите от извършваните през 2010 г. в секторите "Електроснабдяване“ и "Природен газ“ са неефективни, пише в доклада. Той определя като неефективен и нормативно приетия модел за регулиране на цените на тока в последните шест години. Определянето на квоти за изкупуване на ток от различните производители за регулирания пазар, за да се потиска ръста на цените за бита е ставало при неясни и недостатъчно прозрачни критерии. Това е несправедливо и води до невъзможност за пазарно поведение от страна на производителите, посочва Сметната палата. Неспособност да се контролират ВЕИ-централите Други критики са насочени към неспособността на ДКЕВР да контролира включването на ВЕИ-проекти в енергийната система така, че да не се натоварва шоково цената на тока. Не е спазван и принципът цената да отразява действително извършените разходи за предоставената услуга. Липсата на реални действия за либерализиране на пазара на електрическата енергия акумулира проблеми, това налага бързи и адекватни мерки, пише докладът. Сметната палата препоръчва да се извърши структурна реформа в сектора в съответствие с изискванията на втория и третия либерализационни пакети на ЕС, да се прекратят преките субсидии за битовите ползватели на топлинна енергия и да се приложат ефективни програми за енергийно подпомагане на социално слабите. Сметната палата посочва, че трябва постепенно да се прекрати кръстосаното субсидиране на цената на електроенергията за битови клиенти за сметка на промишлените и да се включи пазарен елемент в ценообразуването. Според институцията, ако се прилагат целеви програми за енергийна ефективност, ще се запази размерът на сметките, въпреки евентуално поскъпване на цените. Сключените дългосрочни договори с производителите следва да се предоговарят в съответствие с добри практики като се търси вариант ангажиментите по тях да бъдат фискално покривани (от други източници), а не чрез енергийните цени, препоръчва Сметната палата МИЕТ изпуснало топлинните счетоводители Докладът от проверката на МИЕТ критикува ведомството за слаб контрол върху топлинните счетоводители. Одитът на "Топлофикация София“ установява като проблем високия размер на просрочени и несъбираеми вземания от клиенти, част от които са обезценени, но отчита също така положителни тенденции във
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.