ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Опростяване на законодателството на ЕС

Опростяване на законодателството на ЕС
Публикувана на: 12/10/2013|05:10; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Комисията опростява и дори оттегля правила и разпоредби на ЕС. Целта е да се улеснят предприятията и гражданите и да се подкрепи икономическия растеж

Днес Комисията определя в кои области от политиката ще предприеме по-нататъшни действия за опростяване или дори оттегляне на закони на ЕС, за намаляване на бремето върху предприятията и улесняване на прилагането на правото на Съюза.

Това действие е в центъра на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка на Комисията (REFIT). Даването на гаранции за съответствието на законодателството на ЕС с поставените цели е от голямо значение за връщането на Европа към повишаване на растежа и заетостта.

Председателят Барозу заяви: „Европа ще помогне да намерим решения на големите предизвикателства, пред които всички сме изправени. За да бъдем ефективни обаче ние трябва да се концентрираме върху точните приоритети и да дозираме правилно регулирането. Не всичко добро само по себе си е добро на европейско равнище. Нека помислим два пъти дали, кога и къде трябва да действаме на европейско равнище“.

Това изказване е в съответствие с посланието на председателя в неговата реч за състоянието на Съюза от 11 септември: „Намесата на ЕС трябва да бъде по-голяма за големите неща и по-скромна за по-малките“.

Председателят продължи: „С REFIT Комисията предприе най-мащабните до момента действия за опростяване и облекчаване на правото на ЕС. Решителното прилагане от наша страна на принципите на субсидиарност и пропорционалност няма да постави под въпрос важните ползи от разпоредбите на ЕС за гражданите и предприятията, особено що се отнася до правилата в основата на вътрешния пазар. Днешният пакет за REFIT е прагматичен обзор на бъдещето на регулирането в Европа само няколко месеца преди европейските избори през май 2014 г.“.

Заедно с плановете си, Комисията публикува резултатите от преглед на цялото законодателство на ЕС, определяйки широк кръг от текущи или предложени мерки. Освен това тя обяви, че ще публикува сравнителни анализи, за да се проследява напредъкът на европейско и национално равнище.

Постигнато е много, но е нужно повече внимание към точните приоритети

Малките предприятия имат полза от широк кръг съществуващи мерки, целящи намаляване на административната тежест, включително електронно фактуриране на ДДС, както и освобождаване от данъци или специални режими в области като счетоводство, отпадъци от електрическо и електронно оборудване и търговска статистика.

Между 2007 г. и 2012 г. административната тежест във вид на ненужни отчитания и изисквания за информация е намалена с 25 %. Очаква се това да доведе до нарастване на БВП на ЕС с 1,4 %, което се равнява на 150 млрд. евро.

Важни политически реформи, целящи опростяване на правилата и намаляване на разходите, включват въвеждането на единен патент на ЕС, изработване на митнически кодекс на Съюза и намаляване на разходите за въвеждане на широколентов достъп.

Значително се промени и начинът, по който Комисията изготвя законодателството, по-специално като обръща особено внимание на нуждите на малките предприятия и като използва систематично оценки на въздействието, публични консултации и оценки.

Какво предстои

В момента се обсъждат над 20 инициативи за намаляване на бюрократичните формалности, включително мерки относно безопасността на потребителски продукти и здравето на животните.

Стандартизираната декларация за ДДС може да помогне за намаляване на разходите на предприятията.

До края на 2014 г. ще бъдат извършени почти 50 оценки на различни видове регулаторна тежест. Това включва планирани проверки на правила, свързани със здравето и безопасността при работа и наетите чрез агенции за временна заетост лица и нова поредица правила на ЕС в сектора на финансовите услуги.

Накрая, Комисията иска да оттегли редица предложения, които са блокирани в законодателния процес, и да отмени някои приети закони, които може вече да не са необходими.

Работа с другите институции на ЕС и правителствата на страните от Съюза

Успехът на програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка ще зависи в голяма степен от това дали другите институции на ЕС и страните членки ще имат същите амбиции.

Ежегодно ще се публикува и сравнителен анализ за проследяване на напредъка по отношение на законодателството на ЕС и на националното законодателство и ще се насърчава диалога между гражданите, правителствата, бизнеса и гражданското общество.

Опростяване на законодателството на ЕС
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/news/eu-news/article/10425
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.