ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Европа изостава в областта на енергийната ефективност

Европа изостава в областта на енергийната ефективност
Публикувана на: 18/04/2012|03:04; Източник: klassa.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Повечето страни - членки на ЕС, до момента са далеч от изпълнение на изискванията за минимално пестене на енергия, заложени в стратегията „Енергия 2020“. От трите основни стълба, формиращи стратегията „Енергия 2020“ – намаляване на емисиите на парникови газове с 20%, увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и постигане на 20% подобрение в енергийната ефективност – най-малък напредък е постигнат именно по последния. Нещо повече, ако се съди по сегашното положение, ЕС ще може да достигне едва половината от търсения резултат от 20% намаляване на разхода на енергия. Затова и ефективността напоследък се превръща в тема от особен интерес. Положените досега в Европа усилия за усъвършенстване на енергийната ефективност обаче са съсредоточени основно в мерки за пестене от крайното използване (или от страна на търсенето). В същото време сериозно се пренебрегва потенциалът за редуциране на високите загуби, регистрирани ежедневно в процеса на производство и доставка (или от страната на предлагането) на енергия. В действителност по-голямата част от електричеството, погълнато при производство на енергия, в крайна сметка не се превръща в енергийна мощност. Данни на Международната енергийна агенция показват, че средната ефективност в глобален мащаб при генерирането на енергия от традиционни изкопаеми горива е 35-37 на сто. В процеса на изкопаемо-горивна енергогенерация се губят две-трети от получената при производството топлинна енергия. Преносът и доставката добавят още 9% загуби. Инфраструктурата остаряваИзправена пред проблема с остаряващата енергийна инфраструктура на целия континент, ЕК прие план за енергийна ефективност, целящ намаляване на първичното енергийно потребление с 20% до 2020 година. Планът определя енергийната ефективност като един от най-ефективните в ценово отношение начини за подобряване на сигурността на доставките на енергия и за редуциране на емисиите на парникови газове. Тъй като близо 30% от общото потребление на електричество в ЕС отива за производствените нужди на енергийния сектор – за генериране и разпределение на ток и топлина – ясно е, че към мерките за ефективност в търсенето трябва да се добавят и стратегии и действия за значително подобряване на ефективността от страна на доставчиците. Тази ефективност може да подобри експлоатационните качества на съществуващите енерго-генериращи съоръжения и да помогне на страните членки по-добре да управляват своите природни ресурси. Наскоро анализ на Delta Energy & Environment за основните ползи от пестене на енергия чрез въвеждане на технологии за ефективност от страна на доставчика във Франция, Полша и Великобритания изчисли , че икономиите при доставчика могат да дадат поне 18% от заложената обща цел от 20% редукция на въглеродните емисии, и най-малко 23% от търсеното общо 20% свиване на прогнозираното търсене на енергия.Технологии за усъвършенстване на ефективносттаЕнергийна ефективност на предлагането означава да се влага по-малко енергия, за да се произвежда същото количество електричество. Ефективността от страната на доставчика също така се състои в подобряване на механизмите, определящи експлоатационните качества на съоръженията за пренос и разпределение на електричество до крайните потребители.Според доклада на Delta, на наше разположение вече е широка гама от иновативни и масово приложими енергийни технологии, които могат да ни помогнат да поемем пътя към реализиране на по-усъвършенствана енергийна ефективност на предлагането по различни начини, включително: преминаване от въглища към природен газ като основно гориво, оптимизиране на оперативната ефективност на електроцентралите, разширяване на употребата на централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (CHP) за централно парно отопление и местни доставки на ток, както и улавяне на отпадъчната топлина от електроцентрали и индустриални предприятия за превръщането й в електричество.В дългосрочен план ЕС ще се нуждае от построяването на нови електроцентрали, опериращи на възобновяеми енергийни източници и на полезни изкопаеми с по-чисто изгаряне. С тях ще се заменят остаряващите и работещи предимно на въглища централи от наши дни. Електроцентралите с газови турбини с комбиниран цикъл (ГТКЦ) например са по-ефективни от опериращите на въглища мощности, защото при производството на ново електричество се поглъща по-малко гориво. Типичната за нова централа с газова турбина с комбиниран цикъл оперативна ефективност е почти 50%, а една 25-годишна електроцентрала на въглища обикновено постига полезна ефективност от не повече от 35 %. И понеже изгарят по-малко гориво при по-чисти показатели централите на ГТКЦ изпускат едва половината от емисиите на въглероден диоксид на киловатчас, характерни за електроцентралите на въглища.Инвестиране в обществено съзнаниеИнвестирането в технологии е наложително в стратегически план, за да се постигне по-ефективно генериране на енергия и по-добра енергийна инфраструктура в ЕС. Постигането на целта от 20% пестене на енергия, заложена в Плана за енергийна ефективност от 2011 г., ще изисква европейски подход – съгласувани и колективни усилия, при които всички държави членки и отделните региони споделят общо разбиране за ключовите фактори при преминаването към високоефективна, нисковъглеродна енергийна система. С други думи, на континента трябва да бъде създадено „обществено съзнание“, което да заложи на принципите на енергийната ефективност.За постигане на необходимите нива на подобряване на енергийната ефективност от страна на доставчиците ще трябва да се направят и капиталови инвестиции. Инвестиране сега ще струва по-малко в дългосрочна перспектива, тъй като постигнатата ефективност ще се отплаща под формата на по-ниски разходи за горива, по-висока енергийна сигурност, растеж на заетостта и разкриване на пазари за нови продукти и услуги. Трябва да бъдат създадени и механизми, чрез които публичното финансиране да се използва за насочване на частните капитали към възможности в сферата на енергийната ефективност на предлагането. Средната ефективност на енергогенериращите мощности в ЕС днес обаче значително изостава с оглед на най-добрите технологии на пазара. В своята Енергийна пътна карта 2050 ЕК е записала заключението, че усилията в областта на енергийната ефективност трябва да се фокусират върху пестенето на енергия по цялата верига, включително и на страната на доставчиците. Приемането на този подход ще доведе до производството на повече енергия за крайна консумация при влаган