ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Нова наредба за ИУЕЕО

Нова наредба за ИУЕЕО
Публикувана на: 07/11/2013|07:11; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудванеПравителството прие нова Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, с която се транспонират изискванията на директивата от 2012 г. за отпадъците от този вид оборудване. Целта й е да се подобри събирането, повторната употреба и рециклирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), така че да намалеят отпадъците, а ресурсите да се използват по-ефективно. В хода на преговорите по директивата България успя да договори преходен период за постигане на целите по събиране на ИУЕЕО – за календарната 2016 г. в страната ни следва да се събира ИУЕЕО в количество, равно на 41% от средното тегло на електрическото и електронно оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара през предходните три години. От 2020 г. целта става 65 процента. От 1 януари 2018 г. обхватът на Наредбата се разширява и ще се прилага за почти всички видове ЕЕО. В допълнение, от началото на 2014 г. в обхвата на Наредбата се включват и фотоволтаичните панели. От 1 януари 2015 г. целите по рециклиране, оползотворяване и подготовка за повторна употреба на ИУЕЕО се увеличават с още 5%, спрямо тези, които се прилагат в момента. За дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители и имат търговска площ по-голяма от 400 кв. м, определена за ЕЕО, се предвижда в търговския обект или на входа на обекта да приемат без заплащане много малки по размер ИУЕЕО (при които нито един външен размер не надвишава 25 cm), без крайните потребители да са задължени да закупуват ЕЕО от подобен вид. Въвежда се възможността за лицата със седалище в друга държава-членка и които пускат на пазара на България ЕЕО, да могат да назначат упълномощен търговски представител, който да отговаря за изпълнението на задълженията им по Наредбата. Въвеждат се минимални изисквания при какви условия и каква придружаваща документация да се извършват превозите на ЕЕО, за което има съмнения, че представлява ИУЕЕО. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г. С него се правят промени и в продуктовите такси, които ще бъдат дължими за електрически и електронни уреди.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.