ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Търговско-промишлена палата - Стара Загора
Публикувана на: 22/03/2014|01:03; Източник: chambersz.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Търговско-промишлена палата – Стара Загора е доброволно сдружение на регионалния бизнес. Поставя си за цел да представлява и защитава интересите на работодателите и да предоставя специализирани бизнес услуги. Палатата в Стара Загора е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Възникнала през 1895 г., през десетилетията БТПП неизменно остава най-голямата работодателска организация в страната. Палатата в Стара Загора работи в тясно сътрудничество и със сдружения на работодатели от други региони на България. Тя изпълнява редица международни проекти в партньорство с организации от Европейския съюз. ТПП – Стара Загора е учредена през 1991 г. като неправителствена организация с нестопанска цел, а през 2009 г. се пререгистрира като доброволно, независимо сдружение в обществена полза.Палатата работи за постигането на основните си цели, като обединява усилията на своите членове и партньори за:  1.    Подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в региона  2.    Развитие и промоция на регионалната и националната икономика  3.    Утвърждаване на лоялни и коректни пазарни отношения  4.    Представителство и защита на интересите на своите членове и на фирмите от региона  5.    Повишаване на конкурентоспособността на своите членове  6.    Повишаване на квалификацията на работещите  7.    Съдействие за обмен на научни знания, трансфер на иновации и нови технологии  8.    Съдействие за интелигентното използване и производство на енергия  9.    Съдействие за повишаване на корпоративната социална отговорност на бизнеса10.    Развитие на предприемачеството със специално внимание към малките и средните предприятия11.    Популяризиране на дейността и успехите на своите членове и на фирмите от региона12.    Подобряване на екологичното състояние на региона13.    Развитие и промоция на туристическия потенциал на региона.Търговско-промишлена палата – Стара Загора има двустепенна система на управление: Управителен съвет с председател Олег Стоилов и Контролен съвет.През 2014 г. Палатата запазва като приоритет дейностите, помагащи на членовете на организацията, бизнеса в региона и местните власти, за преодоляване на негативното влияние на икономическата криза. Тези дейности са свързани с насърчаване на износа; привличане на инвестиции в региона; прилагане на мерки за повишаване на конкурентоспособността и за общото подобряване на бизнес климата.Търговско-промишлена палата – Стара Загора има авторитет, признат на международно ниво, за прилагане на добри практики при предоставяне на информация и консултации на предприемачите. Палатата е търсен партньор от много европейски организации за работа по съвместни проекти. Много от тях са в областите на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, екологията, безопасността при работа, проучвания в различни области, бизнес срещи и коопериране, организиране на обучения и семинари. Водеща идея на всеки един от тези проекти е директната полза за предприемачите.Като част от национална работодателска организация, ТПП – Стара Загора проучва становищата на фирмите от региона по въпроси, свързани с нормативната уредба и защитава техните интереси. Чрез експертни мнения и предложения, базирани на резултати от проучванията на своите членове, участва активно във формирането на законовата рамка на икономическия живот на България. Палатата има съществен принос за популяризирането на продукцията на водещите в региона предприятия. Осъществява връзка между младите хора, науката и бизнеса, който има все по-голяма потребност от подготвени кадри. Работи системно за развитието на туризма в региона и рекламира уникалните паметници на културата, които са със световно историческо значение. Палатата е обединител на обществения интерес по теми, свързани с екологията и опазването на околната среда. Организацията притежава и значителен потенциал и собствено ноу-хау в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяемите енергийни източници. Активно посредничи и при утвърждаването на публично-частното партньорство, като работещ модел за изпълнението на значими проекти и развитие на местната общност. През годините ТПП – Стара Загора неизменно следва политика на обединяване на усилията и ресурсите, което води до постигането на обществено значими цели. За постигане на по-благоприятна среда за развитие на бизнеса Палатата работи активно с общините, с другите неправителствени организации и с държавните институции. Търговско-промишлена палата – Стара Загора работи целенасочено за популяризирането на града като дестинация за културен туризъм. През 2014 г. организира за трета поредна година (17  – 19 октомври) Фестивал на виното и културното наследство „Августиада“. Той се провежда в Регионален исторически музей – Стара Загора, съпроводен е с богата културна програма и събира хиляди почитатели и ценители. В предишните издания на фестивала специални партньори и колективни участници бяха Италия и Австрия.    Административни услугиКритерий за качество, наред с професионалното обслужване и бързината, е съпричастността и усмивката. Екипът на Палатата цени времето и нервите на клиентите при предоставяне на редица административни услуги. Сред тях са:•    Регистрация на юридически и на физически лица в Търговския регистър на БТПП, регистрация на промени на обстоятелства•    Регистрация на представителства на чужди фирми в регистъра на БТПП•    Подготовка на документи и регистрация в Агенцията по вписванията на нови фирми и промени на обстоятелства•    Издаване на сертификати с данни от регистъра на БТПП •    Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки, референции и други външнотърговски документи•    Издаване на сертификати за форсмажорни обстоятелства•    Регистрация на фирмен префикс GS1 (баркод) и генериране на щрих кодове•    Публикуване на годишни финансови отчети на фирми•    Съдействие за издаване на покани за посещения в България на чуждестранни бизнес партньори•    Преводи и легализация на документи и др.Специализирани информационно-консултантски услугиБизнес коопериранеН
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.