ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Стара Загора – център на водещ икономически регион

Стара Загора – център на водещ икономически регион
Публикувана на: 22/03/2014|12:03; Източник: chambersz.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Около 27 800 фирми от област Стара Загора имат регистрация в Търговския регистър към януари 2014 г. и са с действащ статут. По-голямата част от тях обаче не развиват активна дейност или имат минимални обороти. Приходи в размер над 50 хил. лева за 2012 г. отчитат 4710 дружества. Общо фирмите от област Стара Загора генерират приходи от дейността си в размер на 9163 млн. лева. Това представлява ръст от 8% спрямо предходната 2011 г., когато приходите са били 8517 млн. лева. 73% от общия обем на приходите се дължи на дейността на 300 предприятия, които оглавяват класацията по този показател. През 2012 г. те имат приходи от дейността си в размер на 6732 млн. лева. Посочените по-горе данни се отнасят само за фирмите, които са регистрирани на територията на област Стара Загора. Те не включват дружества, които имат големи обороти от дейността си в региона, като обектите на националните търговски вериги, мобилните оператори, бензиностанции, превозвачески фирми, дружествата от финансовата сфера и други.   Основните икономически дейности, които определят облика на област Стара Загора, са производството на: хранителни продукти и напитки; метални изделия; изделия от каучук и пластмаси; енергетиката; строителството и търговията със стоки на едро и на дребно. Данни на Националния статистически институт, обхващащи икономическите показатели на близо 14 400 фирми от област Стара Загора, показват, че през 2012 г. нетните приходи от продажби (НПП) възлизат на повече от 8,5 млрд. лева. Ръстът спрямо предходната година е от 700 млн. лева. Търговските фирми генерират нетни приходи от продажби в размер на 2,9 млрд. лева и секторът запазва водещата си позиция. Там са съсредоточени и най-голям брой фирми. Предприятията от добивната и преработващата промишленост имат НПП в размер на 2,7 млрд. лева. Производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива достига НПП в размер на 1,6 млрд. лева и това е с 383 млн. лева повече от предходната годишна база. Минимален спад се наблюдава в сектор Строителство, който според размера на приходите от продажби през последните години е на четвърто място по значение в региона. През последните три – четири години много динамично се развива селското стопанство и на годишна база секторът има ръст.Най-многобройна е групата на микро фирмите, показва наблюдението на НСИ за броя на работниците и служителите в предприятията. Тези фирми, с персонал до 9 души, имат най-голям принос при формиране на общия обем от приходите от продажби и той е почти една трета от сумата. Броят на малките фирми (с от 10 до 49 заети) в област Стара Загора е около 1000, а на средните предприятия – около 172. Предприятията, които разполагат с персонал над 250 души, са 38.Логично най-голям е броят на фирмите, регистрирани в двата големи града на областта – Стара Загора и Казанлък. Те са общо 11 688. От всички предприятия, близо 9400 отчитат печалба от дейността си, като общият ѝ размер е 647 млн. лева. Водещите по този показател 300 предприятия формират 543 млн. лева и това са 84% от цялата сума. Положителен финансов резултат в размер над 1 млн. лева имат 44 предприятия.  Голяма част от фирмите повишават през последните години и икономическата си ефективност. 30 предприятия от област Стара Загора имат рентабилност на продажбите над 30 пункта, показва процентното отношение между печалбата от продажби на продукцията и нетния размер на приходите от продажби на продукцията.  Данни на Националната агенция за приходите показват, че броят на активните фирми през януари 2014 г. в област Стара Загора е 46 941. От тях регистрация по Закона за ДДС имат 9197 дружества. Като големи данъкоплатци и осигурители се определят 48 дружества от област Стара Загора. Средни данъкоплатци са 219 фирми.Офисът на НАП в Стара Загора е осигурил през 2013 г. от предприятията, с които работи пряко, постъпления от данъци и осигуровки в размер на 237 млн. лева. Приходите от данъка върху доходите на физическите лица са в размер на 33,1 млн. лева. Постъпленията от данъка върху добавената стойност през 2013 г. са 68,3 млн. лева. Платените корпоративни данъци са в размер на 20,4 млн. лева. Общите приходи от вноски по социалните фондове са в размер на 106,1 млн. лева.Размерите на местните данъци и такси в общините в област Стара Загора са сравнително ниски, съпоставени с другите региони на България. Изводът е верен и по отношение на данъците върху недвижимите имоти на предприятията и тези върху възмездното придобиване на имущество, и за таксата за битови отпадъци на юридическите лица. В областния център Стара Загора данъкът върху възмездното придобиване на имущество е 1,6%, което е най-ниското ниво спрямо всички останали областни центрове. Таксите за битови отпадъци на юридическите лица в Казанлък (2‰) и в Стара Загора (3‰) също така са сред най-ниските в страната.Област Стара Загора е на второ място по размер на брутния вътрешен продукт, съпоставен с броя на населението. По-добър е показателят само на област София (столица). За 2011 г. брутният вътрешен продукт на област Стара Загора е в размер на 3345 млн. лева. Сравнението с националния БВП за същата година, който е в размер на 75 308 млн. лева, показва, че Стара Загора има над 4,4% дял.илко груев Икономически годишник на регион Стара Загора - 2014