ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

”Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

”Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
Публикувана на: 06/08/2014|07:08; Източник: kustendil.info; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
    Заключителна пресконференция по проект на Община Невестино: ”Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” №13-13-154/07.11.2013г. Бюджет на проекта:68 716.85 лева, 100% съфинансиране по ОПАК   Продължителност на проекта:9 месеца   Срок за изпълнение: 07.11.2013г. - 07.08.2014г.   Целеви групи: -         Общинска администрация – Невестино; -         Общински съвет – Невестино; -         Структури на гражданското общество и заинтересовани страни от община Невестино.   Обща цел на проекта:Постигане на ефективна координация и партньорство за стратегическо планиране и формиране на успешни местни политики в Община Невестино. Специфични цели: 1.     Оптимизиране на процеса на разработване и въвеждане на публични политики на местно равнище, чрез обществено консултиране и гражданска подкрепа. 2.     Въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. 3.     Разработване на планови и стратегически документи, чрез широко обществено консултиране и прилагане на методики за мониторинг и контрол. 4.     Подобряване  капацитета на Общинска администрация Невестино за реализиране на ефективни политики и устойчиво местно развитие.   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.       Основни дейности по проекта:Обществена дискусия „Общински политики за бъдещето на Невестино”;  Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики;Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Невестино 2014 - 2020 г.; Изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Невестино 2007-2013 г.; Разработване на Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции в Невестино 2014-2020г. Разработване на краткосрочна и дългосрочна общински програми за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива; Разработване на Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Невестино за периода 2014 - 2024 г.; Семинар за общински служители; Информация и публичност.   Общи резултати по проекта: -         Оптимизиран процес на разработване и въвеждане на публични политики на местно равнище; -         Подобрен капацитет на Общинска администрация Невестино за реализиране на ефективни политики и устойчиво местно развитие. -         Осигурена гражданска подкрепа и обществено консултиране на провежданите общински политики.   Преки резултати:   1.     Качествено управление, изпълнение и отчитане на проекта. Назначен беше екип от 3-ма служители на администрацията. Сключени бяха 3 договора с членовете на екипа. Проведени са  12работни срещи. Изготвени са 2 междинни технически и финансови отчети. 2.     Сключен беше 1 договор с външен експерт за подготовка на тръжни документи и договори с изпълнители. Проведена е 1 процедура чрез публична покана за избор на изпълнител. Сключени бяха 2 договора за услуги и възложени за изпълнение 9 дейности по проекта. 3.     Проведена е  1 Обществена дискусия „Общински политики за бъдещето на Невестино” с 30 участника. Попълнени са  50 анкети. Осигурена е ефективна координация и партрьорство със заинтересованите страни. Консултирани са  общинските политики.     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     4.     Разработени  са механизми и въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на 5общински политики: - Политика за устойчиво местно развитие на Невестино; - Политика за икономическо развитие и привличане на инвестиции; - Политика за развитие на туризма в Невестино; - Политика за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ; - Политика за опазване на околната среда и развитие на зелената система. 5.     Екипът на изпълнителя „АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА”ООД,гр.София разработи: 5,1.Концепция за пространствено развитие на община Невестино  2014-2020 г. – 1 брой.      5,2.Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Невестино 2007-2013 г. – 1 брой. 5,3.Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции в Невестино 2014-2020 г.- 1 брой.      5,4.Краткосрочна и дългосрочна Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива – 2 броя. 5,5. Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Невестино за периода 2014 - 2024 г.– 1 брой. Всички планови и стратегически документи ,разработени по Проекта са приети от Общински съвет-Невестино. 6.     От 30 юли до 01,08,2014 г. беше проведен  семинар  и обучени 25служители на Общинска администрация Невестино. Резултатът е повишен капацитет за разработване и изпълнение на ефективни местни политики. 7.     Изпълнени са мерките за информация и публичност-Проведени2 пресконференции;Отпечатани и разпространени:50 плаката, 1000 брошури и 1000 дипляни;поставена е 1 информационна табела при входа на Община Невестино.Повишена е информираността на обществеността за проекта,като общинска администрация-Невестино,създаде секция на интернет страницата на Общинат
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.