ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Европарламентът даде шансове за устойчива експлоатация на шистовия газ

Европарламентът даде шансове за устойчива експлоатация на шистовия газ
Публикувана на: 27/09/2012|04:09; Източник: mediapool.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Европарламентът даде шансове за устойчива експлоатация на шистовия газ
Комисиите по енергетика и по околна среда при Европейския парламент (ЕП) гласуваха преди дни важни резолюции за проучването и добива на неконвенционален газ в страните-членки на съюза.  Българските медии се задоволиха единствено да представят единствено субективните коментари на някои български евродепутати, които в повечето случаи нямаха нищо общо с обективното съдържание на препоръките, направени в тези резолюции. Изобщо не се коментира какви задачи произтичат за страните-членки от приетите документи. Строги правила при фракинга Всъщност двата комитета обявиха, че появилите се проучвания за шистов нефт и газ в някои страни от ЕС трябва да бъдат подкрепени със "стабилен регулаторен режим".  Държавите-членки обаче трябва да бъдат "внимателни" в очакване на следващия анализ дали равнището на регулация в ЕС е адекватно, смятат депутатите от Комисията по околна среда. Колегите им от енергийната комисия пък решиха, че всяка държава-членка има право да реши за себе си дали да експлоатира шистов газ, но трябва да разполага със стабилна нормативна уредба по отношение на всички дейности свързани с шистовия газ, включително по хидравличния разрив ("фракинг") на скалите.  Депутатите препоръчаха на ЕС да изучи опита на САЩ с оглед на използването на екологично привлекателни индустриални процеси и възможно най-добрите практики в тази област. Европейската комисия преди това стигна до заключението, че законодателството на ЕС адекватно покрива лицензирането и предварителното проучване и добив на шистов газ, но е необходимо да се направи "цялостен анализ" на законодателството на ЕС по отношение на неконвенционалните изкопаеми горива, предвид възможното разширяване на тяхната експлоатация, отбелязват членовете на Комитета по околна среда. Вода и химикали Според Комисията по околна среда, всички дейности при хидравличното разбиване на скалите трябва да придружават със специални планове за използването на водите, така че да се рециклира максимално възможно количество вода. В допълнение компаниите, извършващи подобни сондажи, ще са длъжни да разкриват какви химически вещества използват в работата си, за да се следи съответствието им със законодателството на ЕС. Енергийна (не)зависимост В момента консумацията на газ за вътрешни нужди в ЕС момента расте и с вноса се очаква да достигне 450 милиарда кубически метра годишно до 2035 г. Според Комисията по енергетика, намирането на нови източници на природен газ би подпомогнало разнообразието на доставките, но са необходими и други мерки за намаляване на зависимостта от внос, каквито са въвеждането на възобновяеми източници на енергия и енергийната ефективност.. Следващи стъпки Резолюцията на енергийната комисия е приета с 32 гласа "за", 23 "против" и 1 въздържал се, тази на комисията по околна среда е одобрена с 63 гласа "за", 1 "против" и 1 въздържал се. И двата документа трябва да бъдат приети от Европейския парламент в пленарна зала през октомври тази година. Hовите шансове за България Нещата, свързани с неконвенционалния проучването и добива на изкопаеми горива, не са нито само черни, нито само бели.  Когато съществува точна, ясна, технически обоснована нормативна регулация на тези процеси, които да гарантират строг и непрекъснат външен контрол от страна на държавата като собственик на природния ресурс и за защита интересите на населението в районите на проучване и добив, всички рискове при осъществяването на тези процеси стават напълно управляеми. Това е направено вече по света и за да го постигнем и ние, българите, не е необходимо "отново да откриваме топлата вода”. Такава нормативна база обаче може да е ефективно действаща само тогава, когато законотворците са запознати с всички технически детайли на процесите и отделят специално внимание на техните “тесни” моменти, за да се гарантира ефективно управление на рисковете за околната среда. Отговорност на съответните технически специалисти е да оценят тези моменти и предвидят адекватни мерки, които да бъдат облечени впоследствие в съответната законова и нормативна форма. Ето защо задължение на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е да натоварят с тази отговорност съответен екип от компетентни технически специалисти, всеки от който да отговаря на определени необходими и достатъчни условия.  Сред необходимите условия за професионална компетентност са познанията по хидравлика (тъй като всички методи и процеси на сондиране се основават до голяма степен на нейните фундаментални закони), теоретичните познания и практическия опит по основните методи и процеси на проучвателното и експлотационно сондиране, както и теоретични познания и опит в динамиката на движението на подземните води и пренасянето на потенциални замърсители в тях. Достатъчните условия включват подходяща професионална инженерна квалификация от акредитирано учебно заведение у нас или в чужбина в научно-приложните дисциплини, описани в необходимите условия, както и професионална сертификация и приемлива документиран опит. Такива компетентни български специалисти има и в България, и в чужбина. Сигурен съм, че всички те с радост ще се отзоват стига да бъдат потърсени, защото много добре разбират, че страната ни има остра нужда от тях - сега, в този момент. Разбира се, след задълбочения технически инженерен анализ на проблема от този екип от технически специалисти в светлината на изискванията, посочени в приетите през тази седмица резолюции на комитетите по енергетика и по околна среда и здравеопазване при ЕП, българските професионални еколози биха разполагали вече с технически обоснована представа за природата и мащаба на евентуалните технологични въздействия, така че на тази основа ще са в състояние да оценят потенциалните рискове за конкретните регионални екосистеми и защитените територии, определени от закона. Когато двата взаимносвързани анализа, извършени при пълна публична прозрачност, са налице (докладвани пред и приети на публични експертни съвместни съвети на МИЕТ и МОСВ), законотворците са на ред  да "облекат“ основните моменти (резолюциите) от тези анализи в адекватна нормативна форма.  Едва тогава проучването и добива на неконвенционални изкопаеми горива (нефт, газ, въглища) в България ще могат да се осъществят с гарантирано уп