Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Профил изложители

МЕНИДЖМЪНТ НА ОТПАДЪЦИ

 ► Събиране на отпадъци

 • Контейнери
 • Подземни системи
 • Кошчета & чували


► Транспортни средства и технологии

 • За събиране на контейнери
 • Индустриални камиони
 • Товаро-разтоварни системи
 • Кранове
 • Конвейри
 • Претоварни станции


► Третиране на отпадъци - оборудване

 • Биогаз системи
 • Балиращи съоръжения
 • Трошачки
 • Преси
 • Шредери
 • Сортиращи линии
 • Сепаратори
 • Измиване /сушене оборудване
 • Миксери
 • Екструдери

 

► Третиране на медицински отпадъци

► Депа

►Третиране и обезвреждане на опасни отпадъци

►Технологии и оборудване за компостиране


ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ
 

►Термична обработка – чрез директно изгаряне

 

РЕЦИКЛИРАНЕ

► Рециклиращи заводи

► Рециклиращи технологии

► Рециклиращо оборудване


► Продукти, произведени от рециклирани материали


УСЛУГИ

► Консултантски и инженерингови
► Околна среда – системи за управление, одит
► Екологични проекти
► Почистване на улиците, поддръжка на пътищата през зимата
► Лични предпазни средства
► Професионално здраве и безопасност на продуктите
► Информационни технологии
► Финанси
► Асоциации, Организации по оползотворяване на отпадъци
► Изследователски институти
► Специализирани издания

ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА

► Отделяне замърсителите на въздуха - течности, твърди частици
 • Сепаратори
 • Ръкавни филтри,
 • Електрофилтри
 • Циклон
 • Скрубери
 • Системи за отделяне на прах

► Разделяне на вредни газове
 • Циклон
 • Филтри
 • Електростатични методи
 • Скрубери

► Емисии от транспорт
 • Измерване
 • Ограничаване

► Индустриални въздухопочистващи системи и уреди

► Пречистване на газове
 • Химични методи
 • Биологични методи
 • Кондензационни методи

► Контролно измервателна апаратура

► Парникови газове
 • Борба с парникови газове
 • Събиране на CO2
 • Очистване от азотни оксиди

► Редукция на парникови емисии
 Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: